DE MESSIAANSE BEWEGING

Wat is de Messiaanse beweging? Ja, daar worstelt deze eindtijd-beweging zelf ook een beetje mee en dat staat – mits juist geïnterpreteerd – zelfs profetisch beschreven in Jesaja 44:1-5 met de nadruk op vers 5: De een zal zeggen: Ik ben van JHWH, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van JHWH, en de erenaam Israël aannemen.

Een juist begrip van de Messiaanse beweging is wat mij betreft alleen mogelijk als je ook inzicht hebt in de 2 huizen van Israël- zie elders op de website, al ga ik er hier ook wel wat op in.
Heel simpel gezegd: We dienen de God van Abraham, Izak en Jakob.. Jakob kreeg 12 zonen, dat werden de 12 stammen van Israël. Deze stammen, het hele huis van Jakob, spelen een rol voor altijd in de wereldgeschiedenis. Je vind ze terug tot in het boek Openbaring, o.a. in de beschrijving van de 144.000 – 12 duizend per stam-  en in de poorten van het Nieuw Jeruzalem staan de namen van de 12 stammen gegraveerd.
Al de zonen van Jakob kregen een profetische bestemming toegewezen op het sterfbed van Jakob in Genesis 49. Juda kreeg daar de rol toebedeeld van LEIDERSCHAP en Jozef kreeg de zegen van de VRUCHTBAARHEID. Bij Jozef moet vermeld dat zijn zegen primair overging op zijn zoon Efraïm – lees Genesis 48
Efraim werd de zo ‘leidende stam van de 10 stammen.
Deze 12 stammen zijn helaas gesplitst in ‘2 huizen’ wat je kunt nalezen in 1 Koningen 11 en 12.
Deze splitsing is er nog steeds maar er is een herstel zichtbaar aan het worden!
Dat past allemaal in het all-over Heilsplan van de Vader die wij kennen als heilig & rechtvaardig maar óók barmhartig & genadig. Een mooie aankondiging van het komende herstel van beide huizen tot een eenheid kun je o.a. nalezen in Jeremia 31 en Ezechiël 37
Het huis van Juda, vanaf de terugkeer uit de Babylon-ballingschap bekend als ‘de Joden’, heeft altijd zijn identiteit behouden door de eeuwen heen. Dit huis werd gekenmerkt door het vasthouden aan Torah (inclusief de Bijbelse feesten waaronder de sabbat) maar helaas wel veelal met een wettische inslag. Dit huis is veelal verblind voor de 1ste komst van Jesjoea de Messias: 2Korinthe 3:14-16
Het huis van Israël heeft zijn identiteit verloren nadat het in ballingschap ging naar Assyrië tot op deze dag. Nou zijn er sterke aanwijzingen dat het christendom het huis van Israël is. (Meer daarover elders op de website). Dit huis is eeuwen lang verblind geweest voor de doorgaande geldigheid van de Torah (en daarmee in een vorm van wetteloosheid levend) maar heeft wel door de eeuwen heen in de Messias gelooft. Helaas wél op een vervormde manier: de Jood Jesjoea die geen tittel of jota afdeed van de Torah en Heer van de sabbat is, werd vanaf de eerste kerkvaders vervangen door Jezus die leerde dat de wet heeft afgedaan, volwassendoop werd kinderdoop, Pesach werd Pasen, Sjavoeot werd een eenzijdig pinksteren en de najaars-feesten die nota bene profetisch spreken over de 2de komst van de Messias werden vergeten en vervangen door 1 nieuw feest wat de Bijbel nérgens gebied te vieren: Kerst.
Beide huizen zijn dus verblind geraakt maar op een verschillende manier. Maar gelukkig dienen wij een God van herstel! De 2 huizen die verstrooid zijn naar de 4 uithoeken van de aarde zullen weer samengevoegd worden en teruggebracht worden naar het Beloofde Land. Dat proces van scheiding, herstel en terugkeer zien we o.a. heel mooi beschreven in Hosea 1. Daar lezen we over ‘Mijn volk, niet Mijn volk’ (ammi lo ammi) en ‘ontferming, geen ontferming (ruchama, lo- ruchama). Vandaar dat het christendom eeuwen lang  vergeten is wie ze werkelijk zijn en is er vreselijk veel geleden in en door het geloof.
Nu komen we bij de Messiaanse beweging.. want in deze beweging wordt het herstel proces zichtbaar!
> Allereerst begon er een stukje herstel via Luther en Calvijn. Heel apart, want in bepaalde opzichten waren die nog steeds ernstig anti-semitisch.

> In de vorige eeuw gebeurde er nog iets heel belangrijks: na eeuwen Turks regiem en kaalslag van het land, kwam er weer een staat Israël!  En op dat fysieke stuk land keerden vele Joden  terug. En dat is precies wat er nodig is om heel veel eindtijd profetieën in vervulling te kunnen doen gaan. En ik zei al, Juda heeft had de zegen van het leiderschap ontvangen. Het is een begin.. want deze staat is helaas behoorlijk seculier-zionistisch en het land is immers bedoeld voor de 12 stammen en niet alleen voor de Joden zoals het nu wel is. Bedenk dat er 12 stammen uit Egypte trokken en ‘vreemd volk’ daarbij en lees dan eens Jesaja 11:11. Daar wordt gesproken over een TWEEDE GROTERE EXODUS waarbij de 1ste zal verbleken! Dat gaat dus opnieuw om geheiligden uit de 12 stammen en vreemd volk. Wat een gebeuren gaat dat worden! Een paar hoofdstukken die daar gedetailleerd over spreken zijn Ezechieël 36:23-36 (het huidige Israël is er weer, maar nog niet zoals in Eden!); 43:1-7,16-19; Jesaja 49:8-13; 51

> Nog een belangrijk teken is dat we er in toenemende mate getuige van zijn dat steeds meer Joden de ogen open gaan voor het feit dat Jezus in een vervormde outfit (verbeeld in het verhaal van Jozef de Egypte: zijn broers herkenden hem niet in zijn Egyptische entourage) wel degelijk de Joodse Messias Jesjoea is!
En omgekeerd: steeds meer christenen gaan inzien dat Jezus nooit leerde dat de Wet heeft afgedaan en beginnen zich te heroriënteren op de Torah! De Wet heeft helemaal niet afgedaan! Vanaf omstreeks 2008 schieten er wereldwijd Messiaanse gemeentes als paddenstoelen uit de grond die deze 2 zaken proberen samen te brengen, zoals kernachtig verwoord in Openbaring 14:12: Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van JHWH en het geloof in Jesjoea in acht nemen.

In onderstaande afbeelding is e.e.a. schematisch afgebeeld.
We leven nu dus in en tijd van herstel wat zal gaan geschieden onder autoriteit van Jesjoea de Messias. Hij zal de 2 huizen van Israël definitief bijeen brengen, de volken oordelen en regeren in het Messiaanse vrederijk voor 1000 jaar. Een opwindende, maar ook spannende tijd want de anti-Messias en zijn trawanten proberen het zelfde te bereiken middels een nieuwe wereldorde naar hun eigen hoogmoedige ideeën. Hun plannen zijn verwoord in Agenda 2030, ’the great reset’, ‘build back better’ etc. De huidige pandemie lijkt te worden gebruikt om meer en meer controle over de mensen te krijgen en we moeten er voor vrezen dat de agressieve vaccinatie campagnes bedoeld zijn om de wereldbevolking ook nog eens flink uit te dunnen. 
Dit wereldwijde strijdtoneel -waarbij de 2 huizen van Israël ook in betrokken zijn – staat kernachtig beschreven in Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jesjoea de Messias hebben.
Maar houdt goede moed! Onze hemelse Vader is geheel in controle en waar Jesjoea de ware motieven van de satan kernachtig weergeeft in Johannes 10:10a: De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; vervolgt hij direct met de troostrijke woorden in vers 10b: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.
De overwinning zal compleet zijn, volgend op zijn tweede komst, ik hoop in onze dagen!

The-Polemic