ISRAEL ACTUEEL

ONDER CONSTRUCTIE

Sprekend over Israël moet je goed opletten wat daar onder wordt verstaan.
Ten eerste moet duidelijk zijn of je het over het grondgebied Israël hebt of over het volk Israël?!
Ik zal deze 2 punten nader toelichten.
1. Grondgebied Israël

2. Het volk Israël
JHWH beloofde aan Abraham niet alleen dat hij tot een vader van vele volken zou worden, maar ook werd hem een bepaald grondgebied belooft. Deze belofte is nog nooit geheel tot vervulling gekomen! Na een gedeeltelijke inname van het beloofde land in het toenmalige Kanaän door de Jozua, opvolger van Mozes, gevolgd door Koning David en zijn zoon Koning Salomo werd het volk Israël tenslotte juist het land áfgenomen.
Het huis van Israël ging in ballingschap naar Assyrië en het huis van Juda naar Babel.
Dit was allemaal al voorzegt in de Torah helaas (o.a. Leviticus 26) en de profeten waarschuwden eindeloos dat dit daadwerkelijk dreigde te gebeuren.
Omstreeks het jaar 70 na de 1ste  komst van de Messias ging een groot deel van het volk wederom in ballingschap en werd de tempel van Koning Herodus verwoest. Maar het volk Israël is nog steeds de eersteling onder de andere volken ook al willen de meeste volken van deze aarde daar niets van weten. Het volk Israël wordt notabene met JHWH’s oogappel vergeleken in Zacharia 2:8. JHWH heeft een eeuwig verbond met Abraham gesloten. JHWH roepen wij niet voor niets aan als “de God van Abraham, Isaak en Jacob”. Daar komt nog eens bij dat het land Israël van JHWH zélf is: zie o.a. Leveticus 25   De toorn van JHWH zal dan ook worden opgewekt tegen alle volken die het land Israël en Jeruzalem willen verdelen.

Vanuit deze context  attendeer ik jullie graag op de toespraak die Israëls ambassadeur Ron Prosor hield tijdens de op 24 november 2014 gehouden Algemene Vergadering van de VN over de kwestie “Palestina”. Ik durf dit zonder meer een historische toespraak te noemen. Ron Prosor neemt nooit een blad voor de mond, maar niet eerder heb ik hem als vertegenwoordiger van de Joodse Staat zo scherp stelling horen nemen in de vergadering der volkeren tegen de verraderlijke en hypocriete houding van de VN en vooral Europa aangaande “de Palestijnse kwestie”.

Psalm 2:10-12Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan Zijn zoon met een kus, anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn.

Hieronder vindt u de door Harry Nihom in het Nederlands vertaalde toespraak, gevolgd door een 2de toespraak uit januari 2015
1ste toespraak Ron Proser voor VN
2de toespraak Ron Proser voor VN