TESJOEVA

Welkom op de website van de TESJOEVA-Gemeente
op deze pagina ga ik wat dieper in op de reeds vermelde punten op de voorpagina waar de gemeente voor staat

Waarom de naam Tesjoeva?
De naam Tesjoeva betekent in het Hebreeuws onder andere “terugkeren” en “berouw”. Terugkeren waarvan dan en waar naartoe? In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er helaas een heleboel menselijke leringen en tradities verheven tot Bijbelse waarheden wat ze echter niet zijn. Denk hierbij aan de zondag die de sabbat heeft vervangen, de kinderdoop die de volwassendoop heeft vervangen, de Gregoriaanse kalender die de Bijbelse kalender heeft vervangen, kerstfeest als een toegevoegd feest, pasen ipv Pesach en ga zo maar door. Zo is het christendom eigenlijk een geheel nieuwe Godsdienst geworden waarin Bijbelse waarheid vermengd is mijn heidense praktijken.
Daarom zoeken we herstel naar de oorspronkelijke bedoeling van JHWH met als basis de 5 boeken van Mozes, de Torah, zonder door te willen slaan naar de andere kant: het klakkeloos overnemen van allerlei tradities die ook vanuit het Judaïsme ontstaan zijn.
Zo geloven wij b.v. wel in de actualiteit van de spijswetten met daarin vermeld de reine en onreine dieren, maar niet in de aanname onder veel joden, dat je geen vlees en melk producten in 1 maaltijd mag gebruiken. We kennen geen gezag toe aan allerlei leer gebaseerd op de “mondelinge Torah” en allerlei andere geschriften met interpretaties van de Torah die ontstaan zijn naast de Bijbel.
Een aantal speerpunten die de voorganger bij de stichting van de gemeente duidelijk op het hart  heeft gekregen zijn:
1. Terugkeer naar de Hebreeuwse wortels van de Bijbel; de Bijbel is een Joods boek.
2. Zoeken naar herstel de Naam van de Elohiem van Abraham, Isaäk en Jacob in schrijven en uitspraak:  JHWH en niet God of HEER
3. Het onderscheiden van de verschillen tussen God de Vader: JHWH enerzijds en de Zoon van God Jehosjoea de Messias anderzijds.
Verder belijden wij de Ruach Haqodesh, de Heilige Geest als de Geest van JHWH.(en dus geen persoon). In eenvoudige tekst: wij bidden tot God de Vader, IN de naam van Jesjoea, de zoon van God dóór de Heilige Geest.
4. Het heiligen van de sabbat en het in ere herstellen van “de Moadiem” (de gezette tijden of feesten van JHWH) volgens Leviticus 23. Hierbij streven we óók naar herstel van de juiste Bijbelse kalender. Want de Bijbelse feesten vormen een zeer belangrijk en centraal profetisch onderdeel van de Schrift. Maar helaas is er enorm veel kalenderverwarring, wellicht juist om die reden. Misschien wordt eea pas duidelijk als de Messias dit recht komt zetten maar toch meent de voorganger dat we ook nu wel degelijk onderzoeksplicht hebben op dit thema.  Zolang we er niet uit zijn volgen we noodgedwongen de traditioneel Joodse kalender maar blijven oprecht door zoeken naar een beter alternatief vanuit onderzoeksplicht.
5. Torah & genade; dat staat voor verlossing uit genade door Jesjoea en vandaar uit levens heiliging op basis van Torah. Deze levensheiliging is sinds de de uitstorting van de Ruach Haqodesh, waarover we lezen in het boek Handelingen, meer dan ooit mogelijk.

Toelichting per punt:
1. “Tesjoeva” is het Hebreeuwse woord voor: tot inkeer komen, berouw tonen. De wortel van Tesjoeva is sjoev; dat staat voor “bekering”,  “terugkeren” of “herstellen”. Terugkeren is een houding die nodig is voor elke gelovige persoonlijk, maar ook voor elke denominatie (collectief).
Terugkeren waarvan dan?
Wij geloven dat “het heil uit de Joden is”. JHWH heeft in zijn soevereiniteit een verbond gesloten met het volk Israël via de geslachtslijn van Abraham, Izak en Jacob. Uit die geslachtslijn is vervolgens de Messias voortgekomen. Bekend bij christenen onder de naam Jezus en in Messiaanse kringen vaak aangeduid met Jesjoea of Jêhóshua. Het evangelie dat Jesjoea verder openbaarde (hij deed bijna niets anders dan citeren uit de Torah, profeten en de Psalmen en dit verder uitleggen en niet vervangen of afschaffen) was dus “eerst voor de Jood”, het volk waar Hij zelf ook toe behoort, maar “ook voor de Griek”.
Als we naar de nieuw-testamentische gemeente van Handelingen kijken dan zien we dat die 2 groepen samen optrokken. Wel gaf dit gewenningsproblemen naar 2 kanten.
Helaas moeten we na 2000 jaar kerkgeschiedenis constateren dat er een enorme verdeeldheid is ontstaan tussen Joden en christenen. En nog erger, het antisemitisme heeft in veel gevallen christelijke wortels. Het principe van “geënt zijn als wilde loten (christenen) op de edele olijf (Israël) is volledig uit de hand gelopen. Bewust of onbewust is er enorm veel vervangings theologie binnengeslopen in de christelijke kerken. (Hierbij word geleerd dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen). Velen volgen zonder het te weten een christelijk, maar in wezen een antisemitisch leven in de kerk. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in zondags-viering in plaats van Sabbat-heiliging, het loslaten van de Bijbelse feestkalender, het loslaten van de feesten van JHWH en ga zo maar door. Ook onbegrip voor positie en rol van het huidige land Israël in heils-historisch en Bijbels-profetisch perspectief is helaas een wrange vrucht van de vervangings theologie. We willen in ieder geval af van leer en gebruiken die voortkomen uit menselijke instellingen (middels “tesjoeva-doen”) en weer eenheid zoeken met Messias belijdende Joden. Waar dat gebeurt kun je spreken van “het herstel van de 2 huizen van Israël”! Tesjoeva is ook hard nodig is omdat we werkelijk geloven in “het laatst der dagen” te leven. Als de Messias komt, staat de Gemeente, Zijn “ene bruid” dan klaar? Hij komt niet voor een christelijke en een Joodse bruid.

Onze oprechte wens is dat elke Jood zich thuis zal voelen in onze Gemeente, mocht die oog krijgen voor onze gemeente en ons streven. Samen met hen verlangen wij één te zijn. Daarom zoeken we in de samenkomsten op de Joodse sabbatdag naar een orde van dienst waarin “beide huizen van Israël” zich thuis kunnen voelen. Het huis van Israël (de verloren 10 stammen en gelovigen uit de volken) en het huis van Juda (de Joden). Dat betekent deels Hebreeuwse liederen zingen (wel altijd met Nederlandse vertaling), maar ook gewoon b.v. Opwekkings liederen. Ook proberen we aandacht te besteden aan het Torah-lees schema dat Joden wereldwijd hanteren, is er een kinderzegen en proclameren wij het S’hema en de 10 Woorden. Verder kan het gebeuren dat er Israëlische volksdans is tijdens het zingen en zal Israël zeker aandacht krijgen in onze gebeden. Wij verlangen samen met Israël (wij bij hen en niet zij bij ons) te gaan staan in de verlossing die we mogen aannemen uit genade door geloof in het volbrachte werk van de Messias en vanuit die positie te streven naar levensheiliging vanuit de Torah als het fundament van onderwijzing en de toelichtingen die daarop gevolgd zijn in de profeten, geschriften en het Nieuwe Testament.

2. De NAAM van God  In Exodus 3:15 wordt aan Mozes de naam JHWH geopenbaard met de opdracht: “Zo wil Ik voor altijd genoemd worden”. Wat vindt u er van als men u een andere naam geeft dan die waarmee u zichzelf geïntroduceerd hebt? Het is een rabbinale beslissing geweest op basis van de mondelinge Tora om de naam van JHWH uiteindelijk niet meer uit te spreken uit diep ontzag, eerbied en de angst dat de naam ijdel gebruikt zou worden.
Wij geloven dat dit toch een vorm van misplaatste vroomheid is en dat het belangrijk is om JHWH bij Zijn Naam te noemen die Hij zelf geïntroduceerd heeft. Nu is het zo dat de namen ‘God’ en ‘Heer’ zeer algemene benamingen zijn die je kunt gebruiken voor  elke willekeurige afgod of mens die je maar kunt bedenken. God of Heer is namelijk een titel die de hoogste autoriteit aangeeft over..
Zo ben ikzelf Heer over mijn huis en niet jij.. en de Bijbel spreekt erover dat er vele goden zijn, echter slechts EEN ELOHIM met de specifieke NAAM JHWH.
Het omschrijven van de Schepper van hemel en aarde met slechts de namen God en HEER doen JHWH oneer aan! Bedenk bij dit alles dat de meeste Nederlandse Bijbels op zeer verwarrende wijze zowel het woord God als HEER/HERE gebruiken voor JHWH, (God de Vader) terwijl de titel “Heer” in de grondteksten alleen gebruikt wordt voor de Zoon van God (in het Grieks staat er dan meestal kurios = meester) en het woord ‘God’ ook wordt gebruikt voor andere goden en in uitzonderlijke gevallen zelfs voor mensen!
Naast gebruik en schrijfwijze van de eigen-naam van God  hebben we ook een keuze gemaakt met betrekking tot de uitspraak van de Godsnaam JHWH. Uitgaande van het Hebreeuws en de uitspraak van letters individueel en in combinatie geloven wij dat de juiste uitspraak van JHWH zou kunnen zijn: “JaHU-aH”.
Als u onze samenkomst bezoekt zult u dus met deze naam geconfronteerd worden, eventueel afgekort tot “JaH”, (deze verkorte naam vind je terug in het woord Hallelu-JaH wat betekend: Prijst JHWH!)  totdat iemand ons er op Bijbelse gronden van weet te overtuigen dat het toch echt anders moet. We staan absoluut open voor correctie, mochten we er toch naast zitten. Uiteraard is er geen enkele dwang in ons midden om de naam zo te gebruiken, en is een ieder vrij om de naam te gebruiken die men in geloof en uit eerbied goed acht. Voor meer informatie omtrent de naam van JHWH verwijzen we naar de 2 bijlagen met een zeer uitgebreide studie over dit onderwerp van Andre Roosma en/of naar zijn website http://www.hallelu-jah.nl/index1.html

 

3. De identiteit van JHWH, Jesjoea en de Geest van JHWH.
Over de identiteit van de Vader en met name de Zoon is helaas veel verwarring en meningsverschil. Wij nemen afstand van de kerkelijke leer van de drieënigheid. Maar ook tweeënigheid is wat de voorganger betreft niet aan de orde. Mijn wens is dat we in staat zijn een  duidelijk onderscheid maken tussen JHWH (God de Vader), zijn Zoon Jesjoea de Messias, die in het Woord ook omschreven wordt als de Zoon des mensen of de mensen zoon.  (En nergens met God de zoon!)  Daarnaast onderscheiden we de Ruach Haqodesh (de Heilige geest) als de Geest van God. De Vader heeft van Zijn geest uitgestort op de Zoon en de Zoon heeft de Geest vervolgens weer uitgestort op zijn volgelingen. Mijn hoop is dat dit standpunt ook helpend is om een te worden met “het huis van Juda” dat terecht zegt dat er maar één God is, namelijk de Vader JHWH. Daarmee staat de visie van de voorganger en degenen die hier in mee gaan dus voor Unitarisme.
Helaas blijft het een gevoelig thema! Gesprek hierover kun je eenvoudig vermijden door te stellen: We geloven dat God JHWH onze Vader is en Jesjoea onze Messias. Dat is dan ook de basis waarop we hier al jaren in shalom met elkaar optrekken ook al denkt de een zùs en de ander zó.
De voorganger heeft een enkele huisregel ingesteld waarmee iedereen zou moeten kunnen leven: Het in de samenkomst vermijden van liederen waarin God de Vader en Jesjoea de Messias als een en dezelfde worden bezongen.
Want wist u dat er 0 teksten in de bijbel zijn die spreken over “God de Zoon” en er daarentegen 80 teksten zijn die spreken over “de Zoon des mensen”, 27 teksten die zeggen: “de Zoon van God, 10 teksten die zeggen “Gods Zoon” en 6 teksten die zeggen “Zoon Gods”?!

Wij verlangen in ieder geval in onze gemeente een open en eerlijk gesprek te kunnen voeren over dit gevoelige onderwerp met “warme harten en koele hoofden” in plaats van andersom.. met het oprechte verlangen de Vader en de Zoon te eren zoals ze dit zelf zouden willen.
” Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Jesjoea de Messias”. 1 Timoteüs 2:5
Lees voor verdere verdieping o.a. de studies “hoe eer ik de Vader en de Zoon? en de uitgebreide studie: “Johannes 1 wie, wat, het Woord?”  onder het tabblad JHWH en de Messias.

4. FeestKalender
We verlangen gehoorzaam te zijn in het vieren van de feesten van JHWH. Let wel, er staat niet de feesten van de Jóden maar van JHWH. Dat impliceert al dat deze feesten, deze gezette tijden (Moadiem), universeel zijn, dus eigenlijk voor iedereen.
In ieder geval de sabbat, want die wordt al in Genesis 1 genoemd toen er nog lang geen sprake was van het volk Israël. Realiseer je goed dat JHWH een Elohiem van Eeuwigheid is die op de scheppingsdag  4 de tijd geschapen heeft door de Zon, Maan en sterren aan de hemel te zetten. Elohiem heeft daarbij speciale ontmoetingsmomenten tussen Hem en de mensheid ingesteld! Mis deze momenten niet, net zoals je de trein ook niet wilt missen als je op reis gaat..
Het eerste feest volgens Leviticus 23 is.. we zeiden het net al, is de sabbat!
Van de sabbat wordt in Exodus 31:13 ook nog gezegd dat die is gesteld tot een TEKEN tussen JHWH en zijn kinderen!
De 8 feesten zijn een blauwdruk van het heilsplan dat JHWH aan het voltrekken is voor deze wereld. Het fascinerende is dat Jesjoea de voorjaarsfeesten minutieus vervult heeft bij zijn eerste komst op aarde.. en reken maar dat Hij de najaars feesten op de zelfde wijze nauwkeurig volgens de tijden van de najaarsfeesten gaat vervullen bij zijn wederkomst!
Wees welkom en hoor meer over de andere feesten als u bij ons sabbat komt vieren.Als gemeente willen we graag de Bijbelse feesten vieren. Die zogenaamde ‘gezette tijden’ moeten geteld moeten vanuit de 1ste dag van de 1ste maand en de 1ste dag van de 7de maand van de Bijbelse Kalender. So far so good, maar helaas.. er is nogal wat meningsverschil over de juiste kalendermethode die hierbij moet worden toegepast!
Denkt u echt dat JHWH rekening houdt met de Gregoriaanse kalender, diep verankerd in de Westerse wereld, welke namen van afgoden en planeten hanteert voor de dagen van de week en de maanden. (Vandaar ook bv Zon-dag ipv 1ste dag..).
Daar komt nog bij dat een dag niet begint om 24 uur s’nachts, zoals de meesten van ons altijd geleerd is. Maar zet u schrap.. ik geloof ook niet dat de dag begint bij zonsondergang zoals de Joodse traditie leert! De voorganger gelooft in iedergeval dat de dag, en dus ook de sabbat, begint bij zonsopgang.
De een leert dat je op de maansikkel moet letten, de ander dat juist de conjuctiemaan het begin van de maand bepaald. Er zijn ook volkstammen die geloven dat de maand juist begint met volle maan. Kortom, er is over de bepaling van de Bijbelse kalender nog veel verwarring en verdeeldheid. Momenteel zijn wij nog in onderzoek over nieuwe inzichten mbt de kalender.
Zie het tabblad de Kalender.

5. Torah & genade
Er is bij veel christenen een verkeerde tegenstelling ontstaan tussen “wet” en “genade”.
Het is niet “of-of” maar “en-en”. Wij geloven dat verlossing voor de volle 100 procent ligt in het volbrachte werk van Jesjoea. Want wie is in denken en doen in heden en verleden ook maar een maal gezondigd heeft, wordt genadeloos aangeklaagd door de grote misleider.. en aangezien JHWH niet voorbij kan gaan aan zijn heiligheids principes, zouden we reddeloos verloren zijn. Maar gelukkig was daar het liefdevolle reddingsplan van JHWH: Jehosjoea heeft plaatsvervangend voor onze zonden betaald door te sterven aan het kruis en is opstaan uit de dood omdat Hij onschuldig ter dood werd gebracht! Waarom was hij dan onschuldig gestorven? Omdat Hij de Torah volmaakt uitgeleefd had! Vanuit de absoluut noodzakelijke verlossing uit genade zijn Wij echter geroepen om heilig te leven.
Dat is niet wettisch maar wettig!  “Geloof zonder werken is dood“, zegt Jacobus.
Werkelijk leven volgens Torah is ook  bereikbaar geworden voor ons omdat bij de uitstorting van de Heilige geest bij Pinksteren (Sjavoeot) de Torah “op de tafelen van het hart is geschreven”!. Er wordt zo van ons verwacht dat we als discipelen (volgelingen) “steeds meer gaan lijken op Hem”. Wat is dan ons referentiepunt? De Heidelbergse Catechismus of andere tradities van de kerkvaders? De mondelinge en andere commentaren op de Torah?
Nee, het juiste referentie punt is “het handboek voor een gezegend leven” dat we ontvangen hebben in de vorm van de 5 boeken van Mozes. Torah kun je namelijk veel beter vertalen met onderwijs den met het harde, zakelijke woord “wet”.
De Torah heeft nooit afgedaan en is ook niet exclusief gereserveerd “voor de Joden”.
Want JHWH heeft een verbond gesloten met Israël. En waar bestaat Israël uit? De Joden, (Juda en Benjamin), de 10 “verloren” stammen (JHWH heeft ze in het vizier!) en vreemdelingen die net als Ruth zeggen: “uw God is mijn god en Uw volk is mijn volk”.
Dus ontdek in onze samenkomsten het “TORA DENKEN – TORA DOEN” door de kracht van de Heilige Geest!