TESJOEVA

Welkom op de website van de TESJOEVA-Gemeente

Waarom de naam Tesjoeva?
De naam Tesjoeva betekent in het Hebreeuws onder andere “terug keren” en “berouw”. Waarvan dan? Wij zoeken terugkeer van een aantal menselijke tradities die in 2000 jaar kerkgeschiedenis de nieuw Testamentische gemeentes zijn binnen geslopen en nu als heel normaal worden beschouwd. Denk hierbij aan de zondag die de sabbat heeft vervangen, de kinderdoop die de volwassendoop heeft vervangen, de Gregoriaanse kalender die de Bijbelse kalender heeft vervangen, kerstfeest als een toegevoegd feest, pasen ipv Pesach en ga zo maar door. Zo is het christendom eigenlijk een geheel nieuwe Godsdienst geworden waarin Bijbelse waarheid vermengd is mijn heidense praktijken.
Daarom zoeken we herstel naar de oorspronkelijke bedoeling van JHWH met als basis de 5 boeken van Mozes, de Torah, zonder door te willen slaan naar de andere kant:
het klakkeloos overnemen van allerlei tradities die ook vanuit het Judaïsme ontstaan zijn.
Zo geloven wij b.v. wel in de actualiteit van de spijswetten met daarin vermeld de reine en onreine dieren, maar niet in de aanname onder veel joden, dat je geen vlees en melk producten in 1 maaltijd mag gebruiken. We kennen geen gezag toe aan allerlei leer gebaseerd op de “mondelinge Torah” en allerlei andere geschriften met interpretaties van de Torah die ontstaan zijn naast de Bijbel. Enkele speerpunten zijn:
1. Terugkeer naar de Hebreeuwse wortels van de Bijbel; de Bijbel is een Joods boek.
2. de Naam van de Elohiem van Abraham, Isaäk en Jacob:  en Zijn zoon de Messias:
3. Door strikt Bijbels naspreken het onderscheid maken tussen God de Vader: JHWH (en niet God of HEER) enerzijds en de Zoon van God Jehosjoea de Messias anderzijds.
Verder belijden wij de Ruach Haqodesh, de Heilige Geest als de Geest van JHWH.(en dus geen persoon).
4. de Bijbelse kalender; inmiddels staan wij voor een kalender die uitgaat van de “hemelse klok”die gebaseerd is op de zon en de sterren: de voormalige Henoch kalender of Zadok-kalender.
5. Het heiligen van de sabbat en het in ere herstellen van “de Moadiem” (de gezette tijden of feesten van JHWH) volgens Leviticus 23, en aandacht voor de toegevoegde feesten Chanoeka en Poerim.
6. Torah & genade; dat staat voor verlossing uit genade door Jesjoea en vandaar uit levens heiliging op basis van Torah. Deze levensheiliging is sinds de de uitstorting van de Ruach Haqodesh, waarover we lezen in het boek Handelingen meer dan ooit mogelijk sinds die tijd.

Toelichting per punt:
1. “Tesjoeva” is het Hebreeuwse woord voor: tot inkeer komen, berouw tonen. De wortel van Tesjoeva is sjoev; dat staat voor “bekering”,  “terugkeren” of “herstellen”. Terugkeren is een houding die nodig is voor elke gelovige persoonlijk, maar ook voor elke denominatie (collectief).
Terugkeren waarvan dan?
Wij geloven dat “het heil uit de Joden is”. JHWH heeft in zijn soevereiniteit een verbond gesloten met het volk Israël via de geslachtslijn van Abraham, Izak en Jacob. Uit die geslachtslijn is vervolgens de Messias voortgekomen. Bekend bij christenen onder de naam Jezus en in Messiaanse kringen vaak aangeduid met Jesjoea of Jêhóshua. Het evangelie dat Jesjoea verder openbaarde (hij deed bijna niets anders dan citeren uit de Torah, profeten en de Psalmen en dit verder uitleggen en niet vervangen of afschaffen) was dus “eerst voor de Jood”, het volk waar Hij zelf ook toe behoort, maar “ook voor de Griek”.
Als we naar de nieuw-testamentische gemeente van Handelingen kijken dan zien we dat die 2 groepen samen optrokken. Wel gaf dit gewenningsproblemen naar 2 kanten.
Helaas moeten we na 2000 jaar kerkgeschiedenis constateren dat er een enorme verdeeldheid is ontstaan tussen Joden en christenen. En nog erger, het antisemitisme heeft in veel gevallen christelijke wortels. Het principe van “geënt zijn als wilde loten (christenen) op de edele olijf (Israël) is volledig uit de hand gelopen. Bewust of onbewust is er enorm veel vervangingstheologie binnengeslopen in de christelijke kerken. (Hierbij word geleerd dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen). Velen volgen zonder het te weten een christelijk, maar in wezen een antisemitisch leven in de kerk. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in zondags-viering in plaats van Sabbat-heiliging, het loslaten van de Bijbelse feestkalender, het loslaten van de feesten van JHWH en ga zo maar door. Ook onbegrip voor positie en rol van het huidige land Israël in heils-historisch en Bijbels-profetisch perspectief is helaas een wrange vrucht van de vervangingstheologie. We willen in ieder geval af van leer en gebruiken die voortkomen uit menselijke instellingen (middels “tesjoeva-doen”) en weer eenheid zoeken met Messias belijdende Joden. Waar dat gebeurt kun je spreken van “het herstel van de 2 huizen van Israël”! Tesjoeva is ook hard nodig is omdat we werkelijk geloven in “het laatst der dagen” te leven. Als de Messias komt, staat de Gemeente, Zijn “ene bruid” dan klaar? Hij komt niet voor een christelijke en een Joodse bruid.

Onze oprechte wens is dat elke Jood zich thuis zal voelen in onze Gemeente, mocht die oog krijgen voor onze gemeente en ons streven. Samen met hen verlangen wij één te zijn. Daarom zoeken we in de samenkomsten op de Joodse sabbatdag naar een orde van dienst waarin “beide huizen van Israël” zich thuis kunnen voelen. Het huis van Israël (de verloren 10 stammen en gelovigen uit de volken) en het huis van Juda (de Joden). Dat betekent deels Hebreeuwse liederen zingen (wel altijd met Nederlandse vertaling), maar ook gewoon b.v. Opwekkings liederen. Ook proberen we aandacht te besteden aan het Torah-lees schema dat Joden wereldwijd hanteren(momenteel volgen we het 3 jarig leesschema ipv het 1 jarig rooster wat de meeste gemeentes gebruiken) , is er een kinderzegen en proclameren wij het S’hema en de 10 Woorden. Verder kan het gebeuren dat er Israëlische volksdans is tijdens het zingen en zal Israël zeker aandacht krijgen in onze gebeden. Wij verlangen samen met Israël (wij bij hen en niet zij bij ons) te gaan staan in de verlossing die we mogen aannemen uit genade door geloof in het volbrachte werk van de Messias en vanuit die positie te streven naar levensheiliging vanuit de Torah als het fundament van onderwijzing en de toelichtingen die daarop gevolgd zijn in de profeten, geschriften en het Nieuwe Testament.

2. De NAAM van God  In Exodus 3 vs.15 wordt aan Mozes de naam JHWH geopenbaard met de opdracht: “Zo wil Ik voor altijd genoemd worden”. Wat vindt u er van als men u een andere naam geeft dan die waarmee u zichzelf geïntroduceerd hebt? Het is een rabbinale beslissing geweest op basis van de mondelinge Tora om de naam van JHWH uiteindelijk niet meer uit te spreken uit diep ontzag, eerbied en de angst dat de naam ijdel gebruikt zou worden.
Wij geloven dat dit toch een vorm van misplaatste vroomheid is en dat het belangrijk is om JHWH bij de naam te noemen die Hij zelf geïntroduceerd heeft. Nu is het zo dat de namen ‘God’ en ‘Heer’ zeer algemene benamingen van welke afgod of mens die je maar kunt bedenken zijn. God of Heer is namelijk een titel die de hoogste autoriteit aangeeft over..
Zo ben ikzelf Heer over mijn huis en niet jij.. en de Bijbel spreekt erover dat er vele goden zijn, echter slechts EEN ELOHIM met de specifieke NAAM JHWH.
De namen God en HEER doen in feite JHWH oneer aan!
Naast gebruik en schrijfwijze van de eigen-naam van God  hebben we ook een keuze gemaakt met betrekking tot de uitspraak van de Godsnaam JHWH. Uitgaande van het Hebreeuws en de uitspraak van letters individueel en in combinatie geloven wij dat de juiste uitspraak van JHWH zou kunnen zijn: “JaHU-aH”.
Als u onze samenkomst bezoekt zult u dus met deze naam geconfronteerd worden, eventueel afgekort tot “JaH”, (deze verkorte naam vind je terug in het woord Hallelu-JaH wat betekend: Prijst JHWH!)  totdat iemand ons er op Bijbelse gronden van weet te overtuigen dat het toch echt anders moet. We staan absoluut open voor correctie, mochten we er toch naast zitten. Uiteraard is er geen enkele dwang in ons midden om de naam zo te gebruiken, en is een ieder vrij om de naam te gebruiken die men in geloof en uit eerbied goed acht. Voor meer informatie omtrent de naam van JHWH verwijzen we naar een zeer uitgebreide studie over dit onderwerp op de site van Andre Roosma op:
http://www.hallelu-jah.nl/index1.html

3. De identiteit van JHWH, Jesjoea en de Geest van JHWH.
Wij willen duidelijk onderscheid maken tussen JHWH (God de Vader), zijn Zoon Jesjoea de Messias, in het Woord ook omschreven als de Zoon des mensen en de Ruach Haqodesh (de Heilige geest). Wij geloven namelijk niet in een drie-eenheid zoals in veel kerken wordt geleerd en ook niet in een twee-eenheid. Deze leer vormt bovendien een ernstige belemmering om een te worden met “het huis van Juda” dat terecht zegt dat er maar 1 God is. Daarmee staan wij dus voor Unitarisme.
Om die reden vermijden we bijvoorbeeld liederen waarin God de Vader en Jesjoea de Messias als een en dezelfde worden bezongen. Hoewel wij hierin nog aan het onderzoeken zijn, en we niemand dwingen iets te geloven, proberen we de Bijbel strikt na te spreken en komen er zo toe een duidelijk onderscheid te maken tussen:
1. JHWH, God de Vader en Schepper van hemel en aarde, de Enige God.
2. Jesjoea de Messias, geboren uit de maagd Maria (Mirjam) en verwekt door JHWH (de Vader). Ook genoemd de Zoon des mensen en “de laatste Adam” (in contrast met de eerste Adam die ook geschapen is zonder zonde.)
Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest”  1 Corinthiërs 15:45
Wist u dat er 0 teksten in de bijbel zijn die spreken over “God de Zoon” en er daarentegen 80 teksten zijn die spreken over “de Zoon des mensen”, 27 teksten die zeggen: “de Zoon van God, 10 teksten die zeggen “Gods Zoon” en 6 teksten die zeggen “Zoon Gods”?!3. Ruach Haqodesh (de Heilige geest) In het eerste verbond ook wel aangeduid als de Geest Gods (Geest van JHWH) of de kracht van JHWH. In het vernieuwde verbond ook wel de Geest Van Christus genoemd. Jesjoea is Gods Zoon dat is ook de wijze waarop we in de Tesjoeva gemeente over onze Middelaar, de Messias spreken. Zoals al eerder aangegeven kiezen wij liederen die duidelijk onderscheid maken tussen de Vader en de Zoon omdat de Bijbel, inclusief Jesjoea zelf hier ook duidelijk onderscheid in maakt.
Bedenk bij dit alles, al eerder opgemerkt, dat de meeste Nederlandse Bijbels op zeer verwarrende wijze zowel het woord God als HEER/HERE gebruiken voor JHWH, (God de Vader) terwijl de titel “Heer” in de grondteksten alleen gebruikt wordt voor de Zoon van God en het woord God ook wordt gebruikt voor andere goden en in uitzonderlijke gevallen zelfs voor mensen!
Wij verlangen in ieder geval in onze gemeente een open en eerlijk gesprek te kunnen voeren over dit gevoelige onderwerp met “warme harten en koele hoofden” met het oprechte verlangen de Vader en de Zoon te eren zoals ze dit zelf willen.
” Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Jesjoea de Messias”. 1 Timotheüs 2:5
Lees voor verdere verdieping de studie “hoe eer ik de Vader en de Zoon? en de uitgebreide studie over Johannes 1 “wie, wat, het Woord?  onder het kopje studies.

4. FeestKalender
Als gemeente willen wij bewust leven met de Bijbelse kalender. Dat is ook super belangrijk omdat de Bijbelse feesten geteld moeten worden vanuit de Bijbelse Kalender.
Wij vragen ons werkelijk af in hoeverre JHWH rekening houdt met de Gregoriaanse kalender, diep verankerd in de Westerse wereld, welke namen van afgoden en planeten hanteert voor de dagen van de week en de maanden. (Vandaar ook bv Zon-dag ipv 1ste dag..).
Daar komt nog bij dat een dag niet begint om 24 uur s’nachts, zoals de meesten van ons altijd geleerd is. Maar zet u schrap.. ik geloof ook dat de dag begint bij zonsopgang! Ja,de dag, en dus ook de sabbat, begint bij zonsopgang.
Helaas is er over de bepaling van de Bijbelse kalender nog veel verwarring en verdeeldheid. Er zijn meningsverschillen niet alleen over het jaar waarin we nu zitten: van 5780 tot om en nabij het jaar 6000? Maar ook over de bepaling van de 1ste dag van de 1ste maand in het voorjaar (1 Aviv) en de daar op volgende nieuwe maan(den) en dus ook wanneer de dag nou werkelijk aanvangt. Momenteel zijn wij nog in onderzoek over nieuwe inzichten mbt de kalender.
Zie het tabblad de Kalender.

5. Feest!
Al enigszins verwoord in punt 3 willen we gehoorzaam zijn in het vieren van de feesten van JHWH. Let wel, er staat niet de feesten van de Joden maar van JHWH. Dat impliceert al dat deze feesten, deze gezette tijden (Moadiem), universeel zijn, dus eigenlijk voor iedereen.
In ieder geval de sabbat, want die wordt al in Genesis 1 genoemd toen er nog lang geen sprake was van het volk Israël. Realiseer je goed dat JHWH is een Elohiem van Eeuwigheid en heeft de tijd geschapen door de Zon, Maan en sterren aan de hemel te zetten. Elohiem heeft daarbij speciale ontmoetingsmomenten tussen Hem en de mensheid ingesteld! Mis deze momenten niet, net zoals u de trein niet wilt missen als u op reis gaat..
Het eerste feest volgens Leviticus 23 is.. we zeiden het net al, de sabbat!
Van de sabbat wordt in Exodus 31: 13 vervolgens ook nog gezegd dat die is gesteld tot een TEKEN tussen JHWH en zijn kinderen!
De 8 feesten zijn een blauwdruk van het heilsplan dat JHWH aan het voltrekken is voor deze wereld. Het fascinerende is dat Jesjoea de voorjaarsfeesten minutieus vervult heeft bij zijn eerste komst op aarde.. en reken maar dat Hij de najaars feesten op de zelfde wijze nauwkeurig volgens de tijden van de najaarsfeesten gaat vervullen bij zijn wederkomst!
Wees welkom en hoor meer over de andere feesten als u bij ons sabbat komt vieren.
Wij hopen medio 2019 weer nieuwe maandsvieringen te gaan houden op het moment van de volle nieuwe maan (zie uitleg elders op de website), er is een “2 huizen van Israel”-bidstond en bijbelstudie aan huis. Informeer als u zich hier bij aan wilt sluiten en/of kijk onder het kopje samenkomsten.

6. Torah & genade
Er is bij veel christenen een verkeerde tegenstelling ontstaan tussen “wet” en “genade”.
Het is niet “of-of” maar “en-en”. Wij geloven dat verlossing voor de volle 100 procent ligt in het volbrachte werk van Jesjoea. Want wie is in denken en doen in heden en verleden ook maar een maal gezondigd heeft, wordt genadeloos aangeklaagd door de grote misleider.. en aangezien JHWH niet voorbij kan gaan aan zijn heiligheids principes, zouden we reddeloos verloren zijn. Maar gelukkig was daar het liefdevolle reddingsplan van JHWH: Jehosjoea heeft plaatsvervangend voor onze zonden betaald door te sterven aan het kruis en is opstaan uit de dood omdat Hij onschuldig ter dood werd gebracht! Waarom was hij dan onschuldig gestorven? Omdat Hij de Torah volmaakt uitgeleefd had! Vanuit de absoluut noodzakelijke verlossing uit genade zijn Wij echter geroepen om heilig te leven.
Dat is niet wettisch maar wettig!  “Geloof zonder werken is dood“, zegt Jacobus.
Werkelijk leven volgens Torah is ook  bereikbaar geworden voor ons omdat bij de uitstorting van de Heilige geest bij Pinksteren (Sjavoeot) de Tora “op de tafelen van het hart is geschreven”!. Er wordt zo van ons verwacht dat we als discipelen (volgelingen) “steeds meer gaan lijken op Hem”. Wat is dan ons referentiepunt? De Heidelbergse Catechismus of andere tradities van de kerkvaders? De mondelinge en andere commentaren op de Torah?
Nee, het juiste referentie punt is “het handboek voor een gezegend leven” dat we ontvangen hebben in de vorm van de 5 boeken van Mozes. Torah kun je namelijk veel beter vertalen met onderwijs den met het harde, zakelijke woord “wet”.
De Torah heeft nooit afgedaan en is ook niet exclusief gereserveerd “voor de Joden”.
Want JHWH heeft een verbond gesloten met Israël. En waar bestaat Israël uit? De Joden, (Juda en Benjamin), de 10 “verloren” stammen (JHWH heeft ze in het vizier!) en vreemdelingen die net als Ruth zeggen: “uw God is mijn god en Uw volk is mijn volk”.
Dus ontdek in onze samenkomsten het “TORA DENKEN – TORA DOEN” door de kracht van de Heilige Geest!