DE BIJBELSE KALENDER

 

 

De Bijbelse kalender

 

Een week heeft 6 dagen, gevolgd door 1 dag rust: de sabbat. 7 dagen totaal. Dit concept is wereldwijd geaccepteerd. Is dat toevallig? Ik geloof het niet! Het is het scheppingsconcept. We vinden het op heel veel manieren terug in de Bijbel en zeker ook in relatie tot de tijd. Het sabbatsjaar volgt bij voorbeeld op 6 gewone jaren en 7×7 sabbatsjaren cyclussen, totaal 49 jaren, luiden vervolgens het 50ste Jubeljaar in.
Ook staat er in het Woord dat bij God  “1 dag is als 1000 jaar en 1000 jr als 1 dag“.

Velen geloven met mij dat het heilsplan van JHWH voor de mensheid op deze aarde vanaf Genesis 1 vers 3 zich in die periode van 7000 jaar afspeelt, en dat daarna pas de eeuwigheid aanvangt. Velen geloven ook met mij dat we nu aan het eind van “de zesde dag”, het 6000ste jaar aanzitten. Je zou kunnen zeggen: “de flessenhals in de geschiedenis”, of  “de grote verdrukking van Jacob” gevolgd door de wederkomst en dan.. de aanvang van de zevende dag: het 1000 jarig vrederijk!
En nu?  Achteroverleunen totdat het allemaal gebeurt? Nee, zaak om wakker en waakzaam te zijn zegt Jehosjoea o.a. in zijn rede over de wederkomst: Marcus 13: 33-37 Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ‘s morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft.  En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! 

Jehosjoea spreekt via Johannes op Patmos woorden van gelijke strekking als Hij zegt in Openbaring 3:3: Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Er moet op de een of andere manier dus op de tijd gelet worden, en wel op de juiste tijd.
Er is namelijk nogal wat keuze in tijden.. Het jaar 2018 is een  jaartelling vanaf de geboorte van Jehosjoea en heet de christelijke of Gregoriaanse jaartelling, maar is tegelijkertijd..
Het jaar 2771 volgens de Romeinse kalender
Het jaar 2767 volgens de oud Babylonische kalender
Het jaar 6254 volgens de Egyptische kalender
Het jaar 5778 volgens de Joodse kalender
Het jaar 1438 volgens de Islamitische kalender
Het jaar 1396 volgens de Perzische kalender
Het jaar 1734 volgens de Koptische                                                                                          Het jaar 2562 volgens de Boeddhistische kalender
Het jaar 0006 volgens de nwe cyclus v/d Maya kalender (of 5132)
Het jaar 0226 volgens de (Franse) republikeinse kalender
Het jaar 4715 volgens de Chinese kalender

Ziet u dat de overste van deze wereld het aardig gelukt is “de tijden en gelegenheden” te veranderen. Hij weet veel beter dan vele gelovigen dat tijdrekening belangrijk is en gekoppeld is aan de feesten van JHWH! En daar wil hij ons van afleiden.
De profeet Daniël krijgt een visioen waarin diverse dieren opkomen en het 4de dier was de ergste van allemaal: Hst 7: 25 Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen.
Dat 4de dier is het Romeinse rijk en dat is nog steeds actief.   Het erge is ook dat vele gelovigen er niet eens erg in hebben dat ze andere tijden en wetten aanhouden.. Zo diep zit de misleiding. Hosea roept in wanhoop uit namens JHWH in Hst.4 vs 6:  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Vanaf het moment dat mijn ogen geopend werden voor het belang van de sabbat en de andere ontmoetings-tijden die JHWH ingesteld heeft heb ik een onrust gehad over de kalender.  Ik heb vanaf het begin gezegd:
ik stap uit de verkeerde dingen van het christendom aan de ene kant, maar niet om in de verkeerde dingen van het Judaïsme te belanden aan de andere kant!”
De Gregoriaanse Kalender is grotendeels “van God los“; maar wat zegt die “andere kant” bijvoorbeeld en is dat dan wel echt “kosher”?
◾Het rabbinale Judaïsme gaat uit van de astronomische nieuwe maan, maar soms ook weer niet.
◾De Karaïeten gaan uit van de observatie van de 1ste maansikkel.
◾Anderen betrekken er ook nog de rijpheid van de gerst bij in de buurt van Jeruzalem. (De groei en oogst vinden echter eenvoudigweg plaats volgens de natuur: door het licht/warmte van de zon.. en daar heeft de equinox weer alles mee te maken.. de lengte van de dag en dus ook het begin van de lente. Met die gerst komt het dus altijd goed als je Kalender valt na de Equinox. De feesten van JHWH zijn OOGST feesten!)
◾Er is een Samaritaanse kalender en een Henoch kalender..
◾Er zijn er nog meer! Maar allemaal hebben ze gemeen dat de een zegt: ga uit van de maan; de ander: van de zon; en weer een ander: van een combinatie van beide hemellichamen.. en ook nog de sterren.

De juiste kalender is zo belangrijk omdat die ons helpt te bepalen wanneer  JHWH’s gezette tijden zijn; ook wel Moadiem genoemd.   Dat staat voor: afspraak, gefixeerde tijd of seizoen, vergadering met bepaald doel, vaste tijden, feesttijden, plaats van ontmoeting en signaal.   Dit woord komt nota bene al voor het eerst voor tijdens de scheppingsdagen! Genesis 1 vs 14  En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekens, vaste tijden en van dagen en jaren!                    

Gewetensvraag: Viel 25 december voor u onder de Moadiem, en dus de juiste tijd? Deze datum voor het christelijke feest van Kerstmis  gaat wellicht terug op de datum van de winterzonnewende in de oude Romeinse kalender. Het christendom heeft die datum vermoedelijk overgenomen omdat Christus met de zon werd geassocieerd.
Heeft 31 dec ook maar iets te maken met Gods Moadiem en de juiste tijd?
Valt Pasen voor u onder de Moadiem of Pesach?

JHWH, die van eeuwigheid is, schiep met de aarde en de mensheid de tijd en voorzag daarbij in speciale ontmoetingstijden met zijn kinderen. En aan die tijden verbond hij dan ook nog speciaal gedrag: rust en feest met heel veel symboliek over zijn heilsplan!  Al die Moadiem vinden we op een rijtje in Leviticus 23 en nummer 1 van de feesten is..de SABBAT!
Wie echter denkt dat alleen de christenen een verkeerde afslag hebben genomen door de zondag te gaan heiligen, ingesteld door de Rk –kerk, komt bedrogen uit. De misleiding gaat veel verder want wie de sabbat denkt te eerbiedigen middels de dagtelling van de Gregoriaanse kalender schrikkelt ongemerkt toch nog een dag per jaar of 2 dagen elke 4 jaar. Dat komt doordat de tijdsmeting in deze kalender subtiel is ingekort maar de namen van de dagen nog steeds het zelfde zijn. Waar Jehosjoea zegt: zal ik nog geloof vinden op aarde? reikt dit dus veel verder als gelovigen tegenover ongelovigen. Als je ook nog de selectie “zuiver of misleid” toepast, wordt de groep ineens erg klein. (in ieder geval m.b.t. het naleven van  de juiste rust en aanbiddingstijd). Dit is een ernstige zaak, want de kalender bepaald de sabbat en de jaarlijkse feesten en deze moadiem zijn de ontmoetingsmomenten om in de allerdiepste intimiteit met onze hemelse Vader te komen! Maar helaas.. de rebellie van Nimrod, voortgezet via Babylon woekert maar door en wordt zichtbaar in tal van kalenders.  JHWH zoekt echter herstel, en daar wil ik me aan vast houden! Denk b.v aan de opdracht met een positieve profetie daar op volgend, die aan Daniël wordt gegeven in hst 12 vs 4: verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Ik geloof echt dat de tijd van het einde bezig is en dat de kennis nu toeneemt. Ik heb in iedergeval onderzoek gedaan.
Zou JHWH niet bezig zijn de juiste structuren klaar te maken voor het vrederijk?  In de aanloop daar naar toe wordt de duisternis dieper maar het licht ook sterker. Dat is de positieve kant van het internet: een ruime keuze aan  studie- materiaal.    Maar uiteraard primair lezen/onderzoeken in het Woord zelf!
Genesis 1 :14 -16 is FUNDAMENTEEL voor juist begrip over de kalender, maar hoe te vertalen en te begrijpen..!  We lezen hier over de zon, maan en de sterren als bepalers van de moadiem. Maar hoe deze 3 ’te lezen’ aan de hemel, dát is de grote vraag. Tot voor kort was mijn zoektocht over de juiste kalender tot stilstand gekomen bij een zon-sterren kalender met als centrale ijkpunten voor de feesten de voor- en najaars equinox. Vanaf november 2018 zijn we echter opnieuw bepaald bij een kalender die uitgaat van de zon, de  maan en de sterren. Nadere informatie volgt medio 2019

Uitgangspunt is: een oprecht streven om tot Tesjoeva te komen in tijdsmeting vanuit het besef “onderweg” te zijn. De kalender waar wij voor (gaan) staan in gehoorzaamheid aan de waarheid zoals wij die begrijpen na zorgvuldig Schriftonderzoek verbreekt helaas de eenheid met vele Joodse en Messiaanse gemeentes. Liefde en eenheid mag echter nooit ten koste gaan van waarheid. Het draait om waarheid, gebracht en gepraktiseerd in liefde.
Bekijk ook eens de korte overdenking bij de super-maans verduistering van 28 september:
Maansverduistering in de nacht van 27 op 28 september 2015

kalenderafbeelding

Jehosjoea zegt in Lucas 21 vers 25: “kijk dan omhoog”. Omhoog, maar naar wat dan? Zons- en maans-verduisteringen liggen voor de hand, maar wat dacht u van de sterren?
De volgende woord-verkondiging heeft dan ook als onderwerp de sterren als tekenen aan de hemel.
kijk dan omhoog

Wie zich wil oriënteren in de tijd heeft een kalender nodig. Probleem is alleen, welke kalender is de juiste? Middels voortschrijdend inzicht ben ik er nu van overtuigd dat de juiste kalender gebaseerd moet zijn op gebruikmaking van de zon, maan en de sterren. Een bijkomende kwestie is visie op de dag en de nacht. Hoe om te gaan met de 24 uurs cyclus die nu eenmaal aanwezig is in onze wereld? De meeste mensen gaan uit van 24 uur middernacht tot de middernacht daarop volgend. De Joodse traditie rekend een dag van zonsondergang tot zonsondergang maar is dat werkelijk Bijbels? Ik zelf sta voor de visie dat een dag s’ochtends begint en daar ook weer eindigt. Dus eerst een dagdeel gevolgd door een nachtdeel.
in de volgende bijlage heb ik getracht dit uiteen te zetten:

In mijn zoektocht ben ik nu beland bij de volgende inzichten:

Bijlage I

Bijlage 2