DE BIJBELSE KALENDER

De Bijbelse kalender
Een week heeft 6 dagen, gevolgd door 1 dag rust: de sabbat. 7 dagen totaal. Dit concept is wereldwijd geaccepteerd. Is dat toevallig? Ik geloof het niet! Het is het scheppingsconcept. We vinden het op heel veel manieren terug in de Bijbel en zeker ook in relatie tot de tijd. Het sabbatsjaar volgt bij voorbeeld op 6 gewone jaren en 7×7 sabbatsjaren cyclussen, totaal 49 jaren, luiden vervolgens het 50ste Jubeljaar in.
Ook staat er in het Woord dat bij God  “1 dag is als 1000 jaar en 1000 jr als 1 dag“.

Velen geloven met mij dat het heilsplan van JHWH voor de mensheid op deze aarde vanaf Genesis 1 vers 3 zich in die periode van 7000 jaar afspeelt, en dat daarna pas de eeuwigheid aanvangt. Velen geloven ook met mij dat we nu aan het eind van “de zesde dag”, het 6000ste jaar aanzitten. Je zou kunnen zeggen: “de flessenhals in de geschiedenis”, of  “de grote verdrukking van Jacob” gevolgd door de wederkomst en dan.. de aanvang van de zevende dag: het 1000 jarig vrederijk!
En nu?  Achteroverleunen totdat het allemaal gebeurt? Nee, zaak om wakker en waakzaam te zijn zegt Jehosjoea o.a. in zijn rede over de wederkomst: Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ‘s morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft.  En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!  Marcus 13: 33-37
Jehosjoea spreekt via Johannes op Patmos woorden van gelijke strekking als Hij zegt in Openbaring 3 vs 3: Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Er moet op de een of andere manier dus op de tijd gelet worden, en wel op de juiste tijd.
Er is namelijk nogal wat keuze in tijden.. Het jaar 2015 is een  jaartelling vanaf de geboorte van Jehosjoea en heet de christelijke of Gregoriaanse jaartelling, maar is tegelijkertijd..
Het jaar 2768 volgens de Romeinse kalender
Het jaar 2764 volgens de oud Babylonische kalender
Het jaar 6251 volgens de Egyptische kalender
Het jaar 5775 volgens de Joodse kalender
Het jaar 1435 volgens de Islamitische kalender
Het jaar 1393 volgens de Perzische kalender
Het jaar 1731 volgens de Koptische kalender                                                                                           Het jaar 2559 volgens de Boeddhistische kalender
Het jaar 0003 volgens de nwe cyclus v/d Maya kalender (of 5132)
Het jaar 0223 volgens de (Franse) republikeinse kalender
Het jaar 4712 volgens de Chinese kalender

Ziet u dat de overste van deze wereld het aardig gelukt is “de tijden en gelegenheden” te veranderen. Hij weet veel beter dan vele gelovigen dat tijdrekening belangrijk is en gekoppeld is aan de feesten van JHWH! En daar wil hij ons van afleiden.
De profeet Daniël krijgt een visioen waarin diverse dieren opkomen en het 4de dier was de ergste van allemaal: Hst 7: 25 Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen.
Dat 4de dier is het Romeinse rijk en dat is nog steeds actief.   Het erge is ook dat vele gelovigen er niet eens erg in hebben dat ze andere tijden en wetten aanhouden.. Zo diep zit de misleiding. Hosea roept in wanhoop uit namens JHWH in Hst.4 vs 6:  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Vanaf het moment dat mijn ogen geopend werden voor het belang van de sabbat en de andere ontmoetings-tijden die JHWH ingesteld heeft heb ik een onrust gehad over de kalender.  Ik heb vanaf het begin gezegd:
ik stap uit de verkeerde dingen van het christendom aan de ene kant, maar niet om in de verkeerde dingen van het Judaïsme te belanden aan de andere kant!”
De Gregoriaanse Kalender is grotendeels “van God los“; maar wat zegt die “andere kant” bijvoorbeeld en is dat dan wel echt “kosher”?
◾Het rabbinale Judaïsme gaat uit van de astronomische nieuwe maan, maar soms ook weer niet.
◾De Karaïeten gaan uit van de observatie van de 1ste maansikkel.
◾Anderen betrekken er ook nog de rijpheid van de gerst bij in de buurt van Jeruzalem. (De groei en oogst vinden echter eenvoudigweg plaats volgens de natuur: door het licht/warmte van de zon.. en daar heeft de equinox weer alles mee te maken.. de lengte van de dag en dus ook het begin van de lente. Met die gerst komt het dus altijd goed als je Kalender valt na de Equinox. De feesten van JHWH zijn OOGST feesten!)
◾Er is een Samaritaanse kalender en een Henoch kalender..
◾Er zijn er nog meer! Maar allemaal hebben ze gemeen dat de een zegt: ga uit van de maan; de ander: van de zon; en weer een ander: van een combinatie van beide hemellichamen.. en ook nog de sterren.

De juiste kalender is zo belangrijk omdat die ons helpt te bepalen wanneer  JHWH’s gezette tijden zijn; ook wel Moadiem genoemd.   Dat staat voor: afspraak, gefixeerde tijd of seizoen, vergadering met bepaald doel, vaste tijden, feesttijden, plaats van ontmoeting en signaal.   Dit woord komt nota bene al voor het eerst voor tijdens de scheppingsdagen! Genesis 1 vs 14  En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekens, vaste tijden en van dagen en jaren!                                                                                                                                                           Gewetensvraag: Viel 25 december voor u onder de Moadiem, en dus de juiste tijd? Deze datum voor het christelijke feest van Kerstmis  gaat wellicht terug op de datum van de winterzonnewende in de oude Romeinse kalender. Het christendom heeft die datum vermoedelijk overgenomen omdat Christus met de zon werd geassocieerd.
Heeft 31 dec ook maar iets te maken met Gods Moadiem en de juiste tijd?
Valt Pasen voor u onder de Moadiem of Pesach?

JHWH, die van eeuwigheid is, schiep met de aarde en de mensheid de tijd en voorzag daarbij in speciale ontmoetingstijden met zijn kinderen. En aan die tijden verbond hij dan ook nog speciaal gedrag: rust en feest met heel veel symboliek over zijn heilsplan!  Al die Moadiem vinden we op een rijtje in Leviticus 23 en nummer 1 van de feesten is..de SABBAT!
Wie echter denkt dat alleen de christenen een verkeerde afslag hebben genomen door de zondag te gaan heiligen, ingesteld door de Rk –kerk, komt bedrogen uit. De misleiding gaat veel verder want wie de sabbat denkt te eerbiedigen middels de dagtelling van de Gregoriaanse kalender schrikkelt ongemerkt toch nog een dag per jaar of 2 dagen elke 4 jaar. Dat komt doordat de tijdsmeting in deze kalender subtiel is ingekort maar de namen van de dagen nog steeds het zelfde zijn. Waar Jehosjoea zegt: zal ik nog geloof vinden op aarde? reikt dit dus veel verder als gelovigen tegenover ongelovigen. Als je ook nog de selectie “zuiver of misleid” toepast, wordt de groep ineens erg klein. (in ieder geval mbt het naleven van  de juiste rust en aanbiddingstijd). Dit is een ernstige zaak, want de kalender bepaald de sabbat en de jaarlijkse feesten en deze moadiem zijn de ontmoetingsmomenten om in de allerdiepste intimiteit met onze hemelse Vader te komen! JHWH vond het veilig stellen van de mogelijkheid hem te ontmoeten zo belangrijk dat Hij een  ordelijk, regelmatig en wereldwijd waarneembaar natuurkundig fenomeen heeft gemaakt om de moadiem te berekenen. Namelijk de voorjaars- en de najaars-equinox. Vanuit deze 2 punten kunnen alle feesten jaarlijks berekend worden want al de feesten worden geteld vanuit een 1ste dag twee keer in het jaar. Maar helaas.. de rebellie van Nimrod, voortgezet via Babylon woekert maar door en wordt zichtbaar in tal van kalenders.  JHWH zoekt echter herstel, en daar wil ik me aan vast houden! Denk b.v aan de opdracht met een positieve profetie daar op volgend, die aan Daniël wordt gegeven in hst 12 vs 4: verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onder-zoeken en de kennis zal toenemen. Ik geloof echt dat de tijd van het einde bezig is en dat de kennis nu toeneemt. Ik heb in iedergeval onderzoek gedaan.
Zou JHWH niet bezig zijn de juiste structuren klaar te maken voor het vrederijk?  In de aanloop daar naar toe wordt de duisternis dieper maar het licht ook sterker. Dat is de positieve kant van het internet: een ruime keuze aan  studie- materiaal.    Maar uiteraard primair lezen/onderzoeken in het Woord zelf!
Genesis 1 vers 14 -16 is FUNDAMENTEEL voor juist begrip over de kalender, maar hoe te vertalen en te begrijpen..!  Gaat het om de zon en de maan? De zon is duidelijk het grote licht, maar ga je naar het Hebreeuws dan staat er in vers 16b: licht – kleiner- heersen – nacht- (namelijk)- sterren.! Daarmee valt de maan af en zijn de zon en de sterren dus voor de moadiem.
Heeft u wel eens van de theorie gehoord dat de maan mogelijk pas is ontstaan aan het einde van de zondvloed ten gevolge van een komeetinslag? Bekijk hiervoor eens een YouTube filmpje van de Messiaanse astronoom Gill Brousard: https://www.youtube.com/watch?v=H5Cd8yai3Pg&list=PLp79wLlx8oyi51MFg87kt7fdrGnWrlYvE&index=2
Door een immense komeetinslag bij Mexico is heel veel aards puin in de ruimte terecht gekomen wat is gaan samenklonteren is zijn theorie. In de Bijbel komt het woord maan  pas voor bij Jozef en dat was ruim 600 jaar later..dus het zou kunnen kloppen.

komeetinslag2

De meeste Bijbelse kalenders kennen echter een heel belangrijke rol toe aan de maan.   Het klinkt ook zo logisch: maand-maan. Maar: nergens lezen we in het Woord over allerlei aanpassingsregels naar lering van Rabbi’s en 13de-maanden.. Wel lezen we over 12 maanden, 12 prominente tekens van de dierenriem aan de hemel naar de 12 stammen van Israël… dat is de Bijbelse maatstaf.

Het kan niet anders dan dat  door apocalyptische gebeurtenissen de omlooptijd van de aarde om de zon verandert is van 364 dagen naar 365.25 waardoor alle kalender-varianten aanpassingsregels hebben moeten invoeren OM… WEER KLOPPEND TE WORDEN MET DE OMLOOPTIJD VAN DE AARDE OM DE ZON, DE EQUINOX en zo de feesten in het juiste seizoen te kunnen blijven vieren?!
equinox2

Kortom, onderzoek gewenst met een kritische blik op de rol van de maan!

Een ander aanwijzing dat de huidige Joodse Kalender “rammelt” is op te maken uit vrij recent vrijgekomen informatie uit de dode zee rollen.. Geschiedkundige en inhoudelijke  informatie dus… die vele jaren is achtergehouden door de  “geleerden” omdat er onthullende informatie in staat!.  De dode zeerollen zijn niet geschreven door de Essenen maar door de Zadok priesters en 800 van de rollen hebben het over.. de equinox!  De rollen vertellen dat de priesters uit het geslacht van Zadok de kalender autoriteit hadden. In de tijd vlak voor de Makkabeeën opstand, een paar honderd jaar voor de eerste komst op aarde van Jehosjoea, was er een twee-deling in Israël: hellenisten (Grieks/werelds) en de getrouwen. Er ontstond vanuit deze radicalen een beweging om tot herstel te komen. de Zadok priesters kregen bijval van een ander priestergeslacht: de Hasmonieden.. die namen echter meer en meer de macht over en daaruit ontstonden de farizeeën en sadduceeën. Dan kom je in de tijd van Jehosjoea terecht en ik weet wel bijna zeker dat die een andere kalender hanteerde als de Joodse machthebbers.. dat was deels voorzienigheid want hoe moet Jehosjoea Pesach vieren op Pesach en sterven met Pesach.. ik denk zelf dat hij de 14de aviv, volgens de juiste kalender geteld vanuit de equinox, Pesach vierde en zo het gebod hield en niet zondigde tegen de Torah, en dat hij stierf op het Pesach van de Joden dat door de maantelling een dag later was..

Wilt u verder lezen over dit onderwerp: open dan de volgende studie, opgesplitst in deel I & dee II
deel 1 Tesjoeva naar de B kalender V13
en
deel II Tesjoeva n de B kalender V7
(Let op! van deze studie vinden regelmatig updates plaats, dus kijk welke versie u leest.)
Uitgangspunt is: een oprecht streven om tot Tesjoeva te komen in tijdsmeting vanuit het besef “onderweg” te zijn. De kalender waarover u verder kunt lezen in deze studie verbreekt helaas de eenheid met vele Joodse en Messiaanse gemeentes. Liefde en eenheid mag echter nooit ten koste gaan van waarheid. Het draait om waarheid, gebracht en gepraktiseerd in liefde.
Bekijk ook eens de korte overdenking bij de super-maans verduistering van 28 september:
Maansverduistering in de nacht van 27 op 28 september 2015

kalenderafbeelding

De hele kalender discussie gaat natuurlijk over de tijd waarin wij leven.. maar heeft u er wel eens stil bij gestaan dat de aardbol waarop wij leven misschien wel veel ouder is dan waar het verhaal van de schepping begint in Genesis 1 vers 3? Er was immers al een watervloed en duisternis! Lees verder in het volgende artikel wat hier uitgebreid op ingaat:

Is de aarde 6000 jr oud?

Jehosjoea zegt in Lucas 21 vers 25: “kijk dan omhoog”. Omhoog, maar naar wat dan? Zons- en maans-verduisteringen liggen voor de hand, maar wat dacht u van de sterren?
De volgende woord-verkondiging heeft dan ook als onderwerp de sterren als tekenen aan de hemel.
kijk dan omhoog

Per 20 maart 2016 op de Gregoriaanse kalender, de dag van de equinox, is de Tesjoeva-gemeente dan toch echt van start gegaan met het volgen van de deels herstelde zon-sterren kalender: 1 aviv2016tesjoeva