JHWH en de Messias

Inleiding
Velen beleven ‘Tesjoeva doen’ naar de wortels van het Hebreeuwse geloof als een ervaring van ‘eindelijk thuis’ komen na een lange zoektocht langs allerlei geloofsleer. Dit gaat gepaard met inzichten die enerzijds blij maken maar anderzijds ook als schokkend kunnen worden ervaren. Van zondag naar sabbat, van kinder- naar geloofsdoop, van ‘opname’leringen naar Messiaans vrederijk hier op aarde, kerst en pasen doorweven met heidense gebruiken.. en ga zo maar door..
De meesten zullen ook herkennen dat je dan steeds weer door verschillende fases van verwerking heen moet gaan; van ontkenning naar boosheid, naar angst, naar verdriet en dan eventueel naar acceptatie.
Niet fijn, maar zo werkt het nu eenmaal.. en ergens is dat maar goed ook. Stel je voor dat je van het ene op het andere moment zomaar iets aan zou nemen wat totaal je eigen begrip en te boven gaat en ver af staat van wat je tot dan toe gelooft hebt. Nee, iets klakkeloos overnemen is niet waar we op uit zijn. Blijf vooral lekker standvastig, maar wel open-minded.

Vroeg of laat zal een Messiaanse gelovige echter onherroepelijk óók geconfronteerd worden met vragen over de identiteit van God de Vader en de Zoon van God. Ik zeg maar direct Zoon van God want velen draaien het even zo makkelijk bewust of onbewust om: God de Zoon. Die laatste zegswijze, ajaj, die triggert mij hoor! Nergens in de 66 boeken van de Bijbel lees ik dat zelf in iedergeval terug.
Waar het christendom vanaf de eerste kerkvaders en diverse concilies verstrikt is geraakt in een ernstige ‘weeffout’ op dit en zoveel andere thema’s, heeft onze ‘broer’ Juda door de eeuwen heen gelukkig vol gehouden het ‘shema’ te blijven proclameren waarin gezegd wordt:
Hoor Israël, JHWH onze Elohiem is één, of de enige. Vele Joodse broeders moeten nog steeds niets van Jezus als Messias hebben omdat het christendom hem onderdeel van de Godheid noemt. Godslasterlijk! Alsof God mens werd en dan ook nog eens sterft en opstaat en nu weer God is?! Helaas zijn er ook Messiasbelijdende Joden die toch gezwicht zijn voor dergelijke ideeen omdat ze in verwarring zijn omdat ze anderzijds wel degelijk een levende ontmoeting met de opgestane Heer Jesjoea hebben gehad! Wat een verademing als beide huizen mogen gaan zien dat de Jood Jesjoea als mens geboren werd, wat al vast stond in het plan van de Vader voor de grondlegging der wereld en dat hij door de Vader JHWH is opgewekt, en nu gezeten is in de hemelse gewesten met een verheelijkt opstandingslichaam waarmee hij ook zal terugkeren voor zijn missie 2 als Leeuw van Juda! Hij zal tijdens het Messiaanse Vrederijk weer temidden van ons wonen en we zullen hem naar ik aanneem kunnen aanraken, net als zijn dicipelen in de periode voor zijn hemelvaart.

Ja! het Hebreeuwse geloof is monotheïstisch. Daar past geen leer in van een drie-enig God. JHWH is Geest en is alomtegenwoordig. Jesjoea is mens, zoon van God en de Vader heeft de Messias vervuld met Zijn Geest bij de doop van Jesjoea in de Jordaan (Mattheüs 3:16) en Jesjoea blies vervolgens weer van die Geest op zijn discipelen. Vanaf de Handelingen der apostelen ging dit maar door- de mogelijkheid dat de Geest wordt uitgestort op alle vlees. Ja, ook voor jou is inwoning van de Geest beschikbaar! Handelingen 2:33. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Lees toch vooral het hele hoofdstuk 2, wat een goed nieuws, ook voor deze tijd!
Zó liggen wat mij betreft de verhoudingen in een paar woorden.
Wie de drie-enigheidsleer wil uitleggen door te stellen dat God mens werd doet wat mij betreft aan (re)incarnatie leer. Bovendien, de Bijbel vermeld toch dat Jesjoea nu gezeten is aan de rechter hand van de troon van de Majesteit in de hemelen? (Hebreeën 8:1).
Is hij daar weer mens af en opnieuw God? Dan hebben we daar nu 2 goden. Maar als de Messias weer terug zal komen, dan is hij toch echt weer mens hoor volgens o.a. Handelingen 1:11

Toch roept dit onderwerp nog wel de meeste verwerkingsreacties op bij vele gelovigen die nota bene óók zonen (en dochters) Gods worden genoemd in o.a. Galaten 3:26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Jesjoea de Messias . Ja prachtig! Jesjoea is de eersteling uit de doden (verbeeld in de eersteling van de Gerst met Habikoriem in het Feest van de ongezuurde broden) en dan volgen de geheiligden als eerstelingen van de tarwe met shavoeot. En nog later volgen de eerstelingen van de druiven, vijgen en noem maar op.. allemaal beelden van groepen mensen die wederom geboren worden en leven! Kinderen, allemaal zonen en dochters die wederom geboren zijn in de geest en zich zullen bewegen in een verheerlijkt lichaam net als Jesjoea deed na zijn opstanding! Wat een vooruit zicht!

En toch is dit beeld van Jesjoea die heel fysiek zal komen regeren op aarde in het Messiaanse Vrederijk voor velen vertroebelt mede door het beeld van wie hij is. En is het gesprek hierover aangaan tot een gevoelig onderwerp geworden wat heftige emoties oproept.. Dat was zeker ook mijn eigen ervaring toen ik met dit thema werd geconfronteerd (Oóh oóh, wat heb ik een periode wakker gelegen..!! dus ik heb daar best begrip voor) en ik zie dat ook steeds weer gebeuren bij broeders en zusters die onze samenkomsten bezoeken en schrikken van mijn niet vaak gehoorde standpunt.
Waar zou dat mee te maken kunnen hebben?
Natuurlijk in de 1ste plaats vanuit diep respect en ontzag voor JHWH en de Messias! Stel je voor dat je de Vader en de Zoon tekort zou doen! Heel terecht dus. Maar er bestaat ook nog zoiets als oprecht doorzoeken in de wetenschap dat we ons moeten ontworstelen aan continue pogingen tot misleiding.
Dat brengt me bij een volgende reden: De drie-enigheidsleer is er eeuwen lang ingestampt! Hoe vaker een leugen uitgesproken wordt, hoe krachtiger die zich vervolgens vastzet in het denken. Paulus noemt dat ‘bolwerken in het denken’ in 2 Korinthe 10:4 en vervolgt in vers 5: Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,..
Om een voorbeeld te geven hoe de misleiding heel subtiel gestimuleerd wordt in de meeste Bijbelvertalingen: u weet vast wel dat de Godsnaam JHWH vervangen is in de meeste Bijbels door ‘Heer’ in diverse varianten. Deze naam wordt echter ook gebruikt voor Jesjoea. Er wordt immers veelal gesproken over ‘de here’ Jezus? De argeloze gelovige wordt zo al snel op het verkeerde been gezet en denkt dat- ze -dus- allebei- wel -God- moeten- zijn.
God de Vader is echter JHWH, een unieke en enige Elohiem die in het Nieuwe testament vertaald wordt met theos. Jesjoea wordt in het Grieks veelal beschreven als kurios, dat is meester. Ziet u dat dit al wat meer ‘onderscheidend’ is?

Wie een stap terug durft te zetten en preciezer de Schrift gaat lezen zal ontdekken dat het voortdurend gaat over één God en één Messias. Waarbij de Messias de zoon van God (en niet God de zoon).
Maar wat is de verhouding van de Zoon tot de Vader dan wel?
Het was voor mij in iedergeval een geweldige eye-opener om te gaan zien dat de zoon echad is met de Vader- dat wil zeggen: EEN in STREVEN.
Jesjoea deed dan ook regelmatig uitspraken als: “ik doe niets anders dan wat de Vader me zegt te doen.. Ik doe de wil van mijn Vader die in de hemelen is”.
Dat is heel wat anders als EEN in WEZEN zijn.

Om het met een vergelijking te verduidelijken: man en vrouw zijn in een goed huwelijk echad (een in streven) maar daarmee zijn ze toch niet een in wezen?!

Een aanvullend inzicht dat ik daar bij kreeg is dat die eenheid in streven voor wat Jesjoea betreft mogelijk is door de aan hem TOEGEKENDE AUTORITEIT door de Vader.
Daar kunnen wij veel van leren, want Jesjoea heeft op zijn beurt ons weer toegerust met de gaven van de Heilige Geest. Maar waarom bijvoorbeeld geneest dan niet iedereen onder onze handen? Zou dat kunnen zijn omdat we deze gave in potentie wel met ons meedragen, maar dat we nog niet goed genoeg verstaan of de Vader wel wil dat we een gebed voor genezing uitspreken? als u dat verbaast, bedenk dan eens dat ook Jesjoea niet iedereen genas. Ik citeerde al eerder: ‘ik doe niets anders dan dat de Vader mij zegt t doen’.

Jesjoea is onze middelaar tot de Vader. Deuteronomium 18:18 zegt het toch zo treffend: Ik (JHWH) zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u (Mozes). Ik zal Mijn Woorden in zijn mond geven, en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken..
Wordt Jesjoea niet door heel de Schrift heen profeet, priester en koning genoemd? Leerden we vroeger al niet dat we moesten bidden TOT de Vader, IN de Naam van Jezus DOOR de Heilige Geest? Correct!
Waarom dan toch die angst, twijfel, veroordeling en scheiding die vaak ontstaat rondom dit thema tussen broeders en zusters..

Van mij hoeft u vooral niks aan nemen maar toch zou ik willen opperen niet te snel een unitariër in de ban te doen die beweert dat Jesjoea toch echt een mens was en is. Natuurlijk was en is hij niet zómaar een mens! Hij is koning uit het geslacht van David en Hogepriester naar de orde van Melchizedek. Een profeet temidden van zijn broeders… Om de Schrift zelf maar te laten spreken; lees eens mee met de zegengroet van Johannes op Patmos in Openbaring 1:4,5 waar ik in iedergeval het onderscheid tussen de Vader en de zoon meen te lezen. Ook krijgt Jesjoea hier een paar titels mee die wat zeggen over zijn status (vet): genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, (tot hier toe gaat het over JHWH) en van Jesjoea de Messias, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.
Sjonge, daar wordt ik spontaan blij van, maar ik lees er geen Godheid in.

Ik hoor ook wel eens zeggen: ‘ach, het is een Mysterie..’ en ‘de verborgen dingen zijn voor JHWH’ volgens Deuteronomium 29:29, dus de drie enigheid is niet te begrijpen’.
Ja maar, wacht nou even..
2 Timotheüs 3:16-17 zegt: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
De Bijbel heeft het constant over de relatie tussen de Vader en Zoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het lijkt mij niet logisch dat deze relatie een mysterie moet zijn. Vooral omdat deze kennis waarschijnlijk nodig is om ‘God in geest en in waarheid te aanbidden’.(Joh.4:23-24).

Samen onder weg in de Tesjoeva-gemeente
In de Tesjoeva-gemeente kwamen broeders en zusters die dit samen met mij geloven. Er zijn zelfs gasten die er speciaal voor komen. Maar er waren in de gemeente ook genoeg geheiligden die vast bleven houden aan andere ideeën over de Godheid. Nou, oké dan! Geloof valt niet te dwingen en we bleven allemaal ‘onderweg’.
De Vader zag ons aller hart aan of we Hem echt zoeken richting de volle waarheid. Hij beoordeeld een ieder naar zijn ‘oprechte begrip’ na onderzoeksplicht.
Ondanks de twee verschillende visies zijn we steeds in staat geweest om duurzaam met elkaar op te trekken omdat we telkens opnieuw voor ogen proberen te houden wat ons samenbind:
— het geloof dat God onze Vader is en Schepper van hemel en aarde en dat Jesjoea onze verlosser en zaligmaker is en dat de Heilige Geest beschikbaar is voor ons allen.
Of Jesjoea dan ook God is of niet, is een vólgende stap en dat is een proces waar een ieder persoonlijk mee mag klaar komen. Ondanks dat zijn er wel degelijk geliefden vertrokken uit de gemeente of kwamen bij voorbaat niet. Ik denk zelf met warmte terug aan deze mensen voor zover ik ze hem mogen leren kennen en laat het verder los. Mag dit schrijven hen er toe bewegen wat te ontspannen. Tesamen met wie er anders over denk verwacht ik de wederkomst van Jesjoea en eenparig met mijn medebroeder en zusters én Jesjoea zullen we gesteld worden voor de hemelse Vader:
“Wij weten immers dat Hij die de Kurios Jesjoea opgewekt heeft, ook ons door Jesjoea zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen”. 2 Korinthe 4:15

Ik bleef dit thema voorzichtig benoemen omdat ik me daartoe verplicht voelde als voorganger. Ik zag mijzelf als een ingezegende vertegenwoordiger van Zijn Woord en wil niet achterhouden wat Hij mij heeft laten zien, om maar ‘de lieve vrede’ te bewaren.
Daarnaast beschouw ik het als een belangrijk thema om uit te pluizen omwille van de volgende vraag: hoe komt uw gebed of lofzang in de hemel aan als u Jesjoea als God bezingt maar hij dat helemaal niet is? Ik moet hierbij denken aan een gesprek van Jesjoea met jongeman die hem aanspreekt in Mattheüs 19:16,17 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?
Let dan even op het antwoord van Jesjoea: Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.
Jesjoea was er dus heel scherp op om het onderscheid tussen hem en de Vader te benadrukken om niet nader verklaarde redenen.
Welnu, als voorganger en navolger van Jesjoea voelde ik me daar ook toe geroepen. Mijn verlangen is dat we allen zouden aanbidden in Geest en in Waarheid.
Helaas is o.a. dit thema in november 2021 toch een breekpunt geworden in de gemeente die er toe geleid heeft dat de Tesjoeva-gemeente niet meer bestaat uit een groep geheiligden die op regelmatige basis met elkaar samenkomen. Wat rest is studie materiaal op deze website. Voordat u eventueel meer diepgaande studie op dit onderwerp gaat doen (hieronder kunt u eventueel enkele studies downloaden) zou ik tenslotte aan het eind van deze inleiding nogmaals willen zeggen: blijf in de shalom. Vrede! In Johannes 17: 3 staan de troostrijke woorden: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jesjoea de Messias, die U gezonden hebt.

Ik weet dat er een aantal teksten zijn die LIJKEN te suggereren dat Jesjoea wél God is, maar dat is ook de reden waarom de Drie enigheids dwaalleer voet aan wal heeft kunnen zetten. Als je echter wat dieper graaft is mijn ervaring tot nu toe dat dergelijke teksten te ontzenuwen zijn.
Het enige waarin ik als voorganger echt sturend in ben geweest is dat we in de gemeente alleen liederen zongen die duidelijk het onderscheid maken tussen de Vader en de Zoon. Want ik sta echt voor dit Tesjoeva-moment.

Uiteraard ben ik bereid om altijd tekst en uitleg te geven bij vragen over dit thema mits de insteek wederzijds respect is en de behoefte om van daaruit van gedachte te wisselen.

Een studie over het onmiskenbare onderscheid tussen onze Hemelse Vader en Jesjoea de Messias uitlegt zodat je tot zuivere aanbidding kunt komen:

Een studie over de identiteit van Jesjoea naar aanleiding van de begin verzen van het evangelie naar de beschrijving van Johannes
Leer Johannes 1 te lezen vanuit de context van de hele Schrift en het Hebreeuwse denken en wijze van uitdrukken:

De volgende studie is zó compleet dat ik die ook ruimte wil geven op de website voor degenen die het onderwerp tot op de bodem willen uitzoeken:

Jesjaja 9:5 is een tekst die wordt aangehaald om aan te tonen dat Jezus wel god moet zijn. Lees eens wat Peter van t’Riet hier over geschreven heeft:

Jesaja 9 :5 en 6 nogmaals middels eigen studie:

Een studie in het Engels, maar klik je in de inhoudsopgave op een hoofdstuk dan krijg je een versie in het Nederlands. Een diepgaande studie over de identiteit en afkomst van Jesjoea onze Messias