BIJBELSE FEESTEN

De feesten van JHWH
Waar leest u in de Bijbel over Sinterklaas, Kerstfeest, Halloween en Pasen? Misschien vindt u het onschuldig om dit soort feesten te vieren, maar bedenk wel dat ze doordrenkt zijn van heidense rituelen. Toen het volk Israël het beloofde land moest innemen werd nadrukkelijk geboden alles wat maar iets te maken had met heidense godsdienst totaal te vernietigen. Dat de Torah “profetisch” is zien we al in 2 Koningen 23:1-30. Koning Josia is een van de zeer weinige koningen die orde op zaken stelde mbt afgoderij waarin het volk toen al vervallen was met als straf op dat moment al de ballingschap van het 10 stammen rijk en het huis van Juda “genomineerd tot het zelfde lot”.  Al het heidendom is afkomstig van Nimrod en Babel en ook voor gelovigen in de eindtijd geldt: ga uit van haar mijn volk! We doen er goed aan het voorbeeld van Josia zo veel mogelijk te volgen. Maar ook Jesjoea en Paulus zeggen: die het zuurdesem uit je leven. En zuurdesem stond in iedergeval voor de valse leringen van de Farizeeën. Doe wat zoekwerk in de kerkgeschiedenis en je zult ontdekken dat  eerste christenen in de tijd van Handelingen 3 eeuwen lang gewoon de Bijbelse feesten vierden met de Joden. In de 4de eeuw veranderde keizer Constantijn echter de Pesach viering in een Paasviering op een andere datum en werd de sabbat vervangen door de zondag als rustdag. Wie dat gebod niet volgde werd in de ban gedaan. En nu, in de 21 ste eeuw zijn we zo ver los geraakt van de wortel dat veel oprechte gelovigne blindelings geloven dat de feesten van JHWH niet voor christenen zijn en dat het vieren hievan wettisch is. Als uw dominee u nu leert om Kerstmis te vieren terwijl de Bijbel niet rept over het vieren van de geboorte van Jesjoea, is dat helaas aan te merken als reeds eeuwenoud maar ook modern zuurdesem!  Hoe triest is het dat vele oprechte christenen zo’n moeite hebben hun menselijke tradities los te laten en daar tegenover zo’n enorme moeite hebben om juist de door JHWH bevolen feesten te vieren. Er wordt wel gezegd: als je iets succesvol weg wilt nemen moet je er iets voor in de plaats geven. Wel, dan is er goed nieuws! Het vieren van de feesten van JHWH is fantastisch en ontzettend verrijkend!

De feesten van JHWH kun je beschouwen als de kroonjuwelen van het geloofsleven, waarin op gezette tijden, in een jaarlijkse cyclus  het HEILSPLAN herdacht en gerepeteerd wordt!

De Bijbelse feesten worden door velen verdeelt in twee groepen:
>de feesten van JHWH  inclusief de nieuwe maan(d)vieringen
De instelling van deze feesten kun je terug vinden in Exodus 12, Leviticus 23 en Deuteronomium 16.
>en de joodse toegevoegde feesten: Poerim en Chanoeka, beiden vermeld in de Bijbel. Als gemeente zijn we gestopt met Chanoeka vieringen omdat hier toch de nodige vraagtekens bij te plaatsen zijn. Kijk bijvoorbeeld maar eens op deze link: http://olivetjournal.com/judaism-kabbalah-5-christmas-chanukah/  Kort samengevat in het Nederlands met ook nog wat info van Winand Breuer over chanoeka in het volgende document: statement-tesjoeva-gemeente-mbt-chanoeka

In Leviticus 23:1 lezen we dat de Bijbelse Feesten van JHWH zélf zijn, voor Israël een opdracht, om te vieren, om te gedenken, om stil te staan, om te hopen, om te geloven.
JHWH zei tegen Mozes:  Zeg tegen de Israëlieten: Dit zijn de hoogtijdagen van JHWH, die je als heilige dagen samen moet vieren.
Voor de gelovigen uit de volkeren, die zoals Ruth belijden: “Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk”, en “geënt zijn op de edele olijf Israël” (Romeinen 11) geldt dit evenzo.

Daarna vervolgt Hij zijn woord in Leviticus 23 met: “ Dit zijn Mijn hoogtijdagen”, met vervolgens de acht moadiem in twee blokken van vier; de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten.
De voorjaarsfeesten werpen inmiddels een profetische schaduw terug  omdat die letterlijk vervuld zijn door Jesjoea bij zijn eerste komst op aarde.
De najaarsfeesten werpen nog steeds een profetische schaduw vooruit, en wel op de twééde komst, de wederkomst van de Messias en dus nog om een vervulling vragen(!).
Wist u dat je de gang van zaken zoals beschreven in de najaarsfeesten als een sheat over de laatste hoofdstukken van Openbaring kunt leggen?!

Het totale heilsplan van JHWH, met de Messias als centraal thema daarin verweven, is profetisch te lezen in de ware betekenis van de 12 prominente sterrenbeelden aan de hemel. JHWH vind het schijnbaar zó belangrijk om de mensheid daar op te wijzen dat Hij ons daarnaast ook de mogelijkheid heeft gegeven om dit Heilsplan letterlijk symbolisch repeteren door jaarlijks de feesten-cyclus te vieren.
Het éérste feest dat genoemd wordt in Leviticus 23 is… de sabbat; het wekelijkse feest. Daarna begint de beschrijving van het 1ste voorjaarsfeest PESACH. Pesach is een ontzettend belangrijk start-feest van de jaarlijkse feesten waar je niet omheen kunt! JHWH bied in de Torah zelfs de mogelijkheid dit feest alsnog te vieren als je het om goede redenen mist.. Zie Numeri 9:6-14 Klik op de link om de Messiaanse haggada te lezen van de Pesachviering die we gehouden hebben op 2 april 2016 (14 Aviv Bijbelse Kalender). PeSaCH Haggada Tesjoeva2016defNA
Wie deze haggada graag zelf wil gebruiken/aanpassen kan een Word-versie opvragen.
De orde van de Pesachviering voor 2018 zag er als volgt uit:
Pesach 2018 Tesjoeva-gemeente

Pesach (en dus niet Pasen)  behoort samen met Sjavoeot (Pinksteren en Soekot (Loofhuttenfeest tot de 3 zogenaamde “opgangsfeesten”. JHWH vroeg van Bijbels Israël dat ze die voor Zijn aangezicht kwamen vieren. Dat betekende dat in iedergeval de mannen zich verzamelden bij de tempel in Jeruzalem om daar met z’n allen feest te vieren. Men moest er dus echt de tijd voor nemen, er in investeren en onderling samenkomen.
Als je graag wilt doen wat JHWH van je vraagt dan is het vieren van de feesten en mooie stap voorwaarts; het verrijkt enorm je geloofsleven. Wij streven er naar om de feesten te vieren op Zijn tijden naar beste inzicht en beseffen dat dit onvolkomen is vanwege de openstaande vragen over de juiste kalender. Meer hierover kunt u ontdekken als u doorleest of elders op de website.

Een verdere uitwerking van deze feesten volgt; om te beginnen een paar woordverkondigingen over diverse feesten.
Toeleven naar Pesach 2014 05
Ongezuurd leven vanuit verlossing in Jesjoea
FOB 7 9 april 2016
Jom kippoer Tesjoeva 2013
yom kippur2016 tesjoeva 1 0ktB
LHF 2014 Tesjoeva
Woord over de 8ste dag okt15
Woordverkondiging in de aanloop naar de najaarsfeesten van 2017:
Woord num 10vs35 36 Def
Vasten met zicht op de njrs feesten
dag vd BAZUIN23sept
Vooravond yom kippoer 1 okt 2017
lhf 2017 ad hemel
lhf 2017 ad hemel dg 8

We mochten met elkaar 6 bijzondere samenkomsten beleven rondom de voorjaarsfeesten van 2018 volgens de zon-sterren Zadok kalender. Stap voor stap hebben we stilgestaan bij de uittocht uit Egypte en de verschillende fases van het verzoenend werk van de Messias  bij zijn 1ste komst:
1 Pesach 2018 Tesjoeva-gemeente De liturgie voor de Pesachviering op de avond van 14 aviv
2 FOB1 v d b der G nr de b der V       Van de beker der Gramschap naar de beker der Verlossing– gedachten bij wat voor ‘omwisseling’ er plaats vond bij de kruisiging.
3 paniek ih dodenrijk FOB4 1Petr3  Wat deed Jesjoea in het dodenrijk? Uitgangstekst de intrigerende tekst 1 Petrus 3:18,19 met nieuwe inzichten over de genade van JHWH zonder te vervallen in al-verzoening en toegevoegde symboliek ontdekt in het teken van Jona
4 FOB 5Habikoerim De ‘kleine hemelvaart’ uitgelegd op de opstandingsdag van Jesjoea.
5 Een opdracht  De gezondene van de Vader bereid op zijn beurt de apostelen voor om het evangelie te gaan verspreiden. Vanaf nu is toeleven naar sjoevoe’ot.
6 wacht op de kracht Woordverkondiging op sjavoe’ot
jesjoea koning der J

De najaarsfeesten 2018:
Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent.. yom teruah 23sept2018
Het loofhuttenfeest werd afgesloten met een Woord verkondiging over de 8ste dag: Woord voor de 8ste dag 2018

De najaarsfeesten 2019:
Yom teruah 2019 tesjoeva

De nieuwe maan(d)sviering
Voor velen heel onbekend, daarom een uitgebreide uiteenzetting. Gedurende de scheppingsweek maakte JHWH de zon en de sterren als lichten voor “de tijden”, oftewel: Moadiem. Er waren zes scheppingsdagen en het is betekenisvol dat de het grote licht en het kleine licht op de 4de dag geschapen werden. Het getal 4 duidt namelijk op: aarde, heersen, beproeven, en oordelen. En zo heersen de 2 grote lichten aan de hemel en bepalen de feesttijden. Let op! wat zijn de grote lichten dan? De meeste mensen zeggen de zon en de maan. Dat ik heb zelf ook een poos geloofd. Maar nu is mij de mening toegedaan dat met het kleine licht DE STERREN worden bedoeld. U kunt hier een uitgebreide uitleg over lezen onder het kopje de Bijbelse kalender. Daarin leg ik ook uit dat het Hebreeuwse woord “Chodesh” ten onrechte vertaald wordt als maan ipv maand. Alleen in de Torah wordt “chodesh” correct vertaald als maand. Twee van de vijf data in het zondvloed verhaal zijn nieuwe maan(d)s aanduidingen. En wist u dat JHWH gebood om op 2 zilveren trompetten te blazen bij de nieuwe maand? U kunt dit lezen in Numeri 10 vs 10. Het lijkt er op dat de nieuwe maand voor JHWH bij uitstek een dag is om in te grijpen of iets nieuws te beginnen. Voorbeelden: bergen zichtbaar na de zondvloed, de aarde droog, de tabernakel opgericht, de wijding van Aaron, de telling van Israël, de dood van Aaron, het woord van JHWH kwam tot de profeet. Kortom, de nieuwe maand’s dagen en de dingen die dan “toevallig” gebeuren in het verleden, maar ook in onze tijd laten zien dat JHWH leeft en actief betrokken is bij deze wereld, maar wel volgens zijn eigen klok.
JHWH schiep de planeet aarde met deze zon en sterren die al draaiende Bijbelse tijdseenheden opleveren; namelijk de dag die  bepaald wordt door de zon, de week die gemaakt wordt door steeds van 1 tot 7 te tellen, de maand die vroeger ook uitgeteld werd aan de hand van de 12 sterrenbeelden en het jaar dat begint en eindigt bij de voorjaars-equinox. Deze tijden heeft JHWH gemaakt om Hem juist dan te aanbidden.
Die maanden.. spreekt de Bijbel niet over 12 maanden ipv 13 maanden?! Maar bij de huidige Joodse Kalender zijn er 12 jaren van 12 maanden en 7 jaren van 13 maanden in een cyclus van 19 jaar. Dat is nodig omdat de maancyclus 29, 5 dagen is en dan kom je niet uit op een jaar van 365 dagen, gebaseerd op de omgang van de aarde om de zon in één jaar. Zonder correctie zouden de feesten gaan “wandelen” door de kalender, zoals ook gebeurt bij de ramadan van de moslims. Daarom geloof ik niet dat de maankalender de werkelijk Bijbelse tijdsmeting behoort te bepalen. Genesis 1 spreekt over een zon-sterren kalender; Bovendien zegt de Bijbel dat een dag in ieder geval niet begint om 24 uur ‘s nachts maar bij zonsopgang! (zie voor al deze niet meest gangbare denkbeelden ook de kalender studie).

Er zijn 8 tekstgedeelten in de Bijbel waarin al Gods feesttijden in één tekst genoemd worden, inclusief de nieuwe maandsviering. Numeri 28:11 en 14 , 1 Kronieken 23 vs 30-31, 2 Kronieken 2 vs 4; 8 vs 13; 31 vs3. Nehemia 10 vanaf 33, Ezechiël 45 vs 17, 46 vs 13 en Colossenzen 2 vs 16,17.

kalenderwisseling
Het allereerste gebod dat aan de natie Israël wordt gegeven is het gebod betreffende het opstellen van een kalender die op de Nieuwe Maand gebaseerd is: Exodus (Shemot) 12:2: Deze maand (chodesh) zal uw begin (roshe – vaor) van maanden zijn; het zal voor u de eerste maand van het jaar zijn. Waarom komt eerst dit gebod? Waarom wordt ons te midden van de verlossing van Israël, een gebod betreffende een nieuwe kalender gegeven?  Ik ga uit van de stellingname dat de scheppingskalender begon bij de najaarfeesten, maar dat JHWH dit heeft omgewisseld naar de voorjaar bij de uittocht uit Egypte. De kalender kreeg daarmee als hoofdthema verlossing, verbonden aan Pesach. Sta niet verbaasd als dit weer teruggedraaid zal worden in het komende Messiaanse Vrederijk.

Tijdsheiliging
JHWH werkt met ”plaats-heiliging”; bv. de tabernakel, de brandende braamstruik, maar ook gebood JHWH “tijds-heiliging” door op bepaalde momenten te verwachten dat we iets doen: wat dacht u van dagelijkse gebedstijd, wekelijks de sabbat, maandelijks de nieuwe maand en jaarlijks de feesten als hoge sabbatten? Dit zijn de gezette tijden. 2 Kronieken 2 vs 4 en 2 Kronieken 31 vs 3 zijn verzen waar deze 4 tijdseenheden bij elkaar genoemd worden.
In de nieuwe maand zit een beeld van de wederkomst; Jehosjoea de Messias zal terugkeren na de 7de bazuin (sjofar) van Openbaring. De nieuwe maand van de 7de maand heet dan ook de dag van de Bazuin en doet ons verlangen naar de wederkomst (wel voorafgegaan door de grote verdrukking Jesaja 27:13, 58:1 Joel 2:1 Openbaring 11:15

Toekomst
Het belang van de Nieuwe Maands viering voor de toekomst, en dus ook nu, is duidelijk verwoord in Jesaja 66:22-23 “Want zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die Ik zal maken vóór Mij zal blijven,” zegt JHWH, “zo zullen uw nakomelingen en uw naam blijven. En het zal gebeuren dat van één Nieuwe Maand tot een andere, en van één Sabbat tot een andere, alle vlees zal komen om vóór Mij te aanbidden,” zegt JHWH.

Invulling van de nieuwe maandsdag
De nieuwe maan(d)sviering is, mits bekend op welke dag,  is..
1. Een goed moment voor Bijbelstudie; er zijn diverse Bijbel gedeeltes waaruit blijkt dat “het woord van JHWH” juist dan gesproken werd.. Haggai 1:1, Ezechiel 32:1, de Sunamitische vrouw was gewoon juist op de sabbat of de nieuwe maand de profeet Elisa te bezoeken blijkt uit 2 Koningen 4 : 23
2. Blaas dan ook de sjofar volgens Psalm 81
3. Eet lekker in navolging van bv Saul en zijn hofhouding..
4. Getuig verhef uw stem als een bazuin, toon mijn volk haar zonde..
5. Neem desnoods een vrije dag… In de messiaanse toekomst zal de nieuwe maan weer een officiële rustdag worden. Als je vrij kunt nemen heb je veel tijd voor de andere punten.