Tesjoeva-gemeente

Welkom op de website Tesjoeva-gemeente. Deze website vertolkt Messias-belijdende gedachtengoed waar vele zoekende broeders en zusters van het lichaam van Messias wereldwijd -zijn gemeente dus- zich in kunnen herkennen of er hun voordeel mee kunnen doen.
Als dat óók nog uitwerkt dat geheiligden van deze gemeente geïnspireerd worden om terug te keren naar ‘de aloude paden’ volgens Jeremia 6:16, en naar en in de edele olijf, dan zijn dat met recht terugkeer en herstel-handelingen; vandaar:Tesjoevagemeente!
Bij alle vertolkte inzichten is het goed om te realiseren dat jij en ik slechts “onderweg zijn” en we voortdurend open moeten staan om opgedane inzichten alsnog weer bij te stellen.
Mijn diepe verlangen is dat het Woord, de Bijbel, een levende letter mag zijn in ons midden door de Geest van JHWH, welke Hij heeft uitgestort op Jehosjoea de Messias. Jehosjoea (of Jesjoea) heeft op Zijn beurt ons bij zijn hemelvaart dezelfde Geest, de Trooster, gegeven.
Als wij menen dat de Geest in ons midden spreekt, moet het dus kloppen met wat Jehosjoea onderwezen heeft en dat klopt dan weer met wat de Vader onderwezen heeft.
Als alle kerkvaders door de eeuwen heen zich aan dit principe hadden gehouden dan zou er nog steeds maar één Nieuw-Testamentische gemeente zijn, zoals beschreven in de Handelingen der Apostelen.
Helaas zijn er vele, vele soorten kerken en geloofs-gemeenschappen ontstaan die allemaal gedeeltelijk stukjes waarheid uitdragen maar ook veel dwaalleer/vervangingstheologie.
Middels de Tesjoeva-gemeente website wil ik een bijdrage leveren aan het hertelproces van een aantal “weeffouten” die ontstaan zijn in de kerkgeschiedenis.
Vandaar de naam Tesjoeva-gemeente. Gemeente staat voor alle gelovigen van het Lichaam van Messias die ook zoeken naar Tesjoeva, dat  is  het Hebreeuwse woord voor terugkeer, herstel.
Terugkeer en herstel naar:

  • de Sabbat en de andere gezette feesttijden (de Moadiem)  van JHWH zoals die o.a. beschreven staan in Leviticus 23.  Al deze feesten spreken profetisch over het Heilsplan voor deze wereld dat JHWH aan het voltrekken is.
  • Zoeken naar een beter begrip van het wezen en de identiteit van JHWH, de Enige God en Vader, én van de enig geboren Zoon van JHWH: de Zoon des mensen, Jesjoea de Messias..  De Ruach Haqodesh (Hebreeuws voor de Heilige Geest)- is de Geest van JHWH- De volheid van Zijn Geest heeft JHWH uitgestort op de Zoon, en van dezelfde  Geest kunnen ook wij als gelovigen vervulling ontvangen.
  • Zoeken naar herstel van het juiste gebruik van de Naam van JHWH in spreken en schrijven.
  • Kritisch onderzoek naar de Bijbelse kalender ter bepaling van de Moadiem (gezette feestijden).
  • Inzicht verkrijgen in “de twee huizen van Israël” en de komst van het Koninkrijk van JHWH met het oog op alle volkeren. Want JHWH is een God van de volken, met Israël als eersteling van de volken.
  • De “vijf W’s”: evenwichtige Woordverkondiging over wettig leven volgens Torah, niet omdat het moet maar omdat je dat wilt, vanuit verlossing uit genade door het volbrachte verzoeningsoffer van Jesjoea de Messias, zonder te vervallen in wetticisme enerzijds, of wetteloosheid anderzijds.
  • Verbondenheid te zoeken met het fysieke land Israël omdat dit stuk land eenvoudigweg ZIJN land is waar nog veel in te lossen beloftes op rusten. Daarbij denk ik dat het goed is  tot een bepaalde grens verbintenis te zoeken met ‘het huis van Juda’ dat in het beloofde land een eindtijdrol heeft te vervullen. Bij dit alles moeten we ons realiseren dat de huidige staat Israël een behoorlijk goddeloze zionistische staat is helaas, maar het Koninkrijk van JHWH zal er baan breken!
  • Ik wil mij in ieder geval distantiëren van  vervangingstheologie en toenemend antisemitisme.
  • en nog veel meer…

Meer uitleg over de hierboven benoemde uitgangspunten vind u onder het tabblad Tesjoeva

Drukwerk

Geef een reactie